آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور تفلیس 4 شب نوروز 1403(قشم ایر )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
24 اسفند 1402
دوشنبه
28 اسفند 1402
دوشنبه
28 اسفند 1402
پنجشنبه
02 فروردین 1403
پنجشنبه
02 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
دوشنبه
13 فروردین 1403
دوشنبه
13 فروردین 1403
جمعه
17 فروردین 1403
پنجشنبه
16 فروردین 1403
دوشنبه
20 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 08:05
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 11:50
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
11,990,000 تومان
13,650,000 تومان
11,860,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
هتل گارانتی
11,990,000 تومان
13,650,000 تومان
11,860,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
هتل گارانتی
12,630,000 تومان
14,930,000 تومان
12,120,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
12,880,000 تومان
15,440,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
12,880,000 تومان
15,440,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
13,520,000 تومان
16,720,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
14,800,000 تومان
19,280,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
15,440,000 تومان
20,560,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
15,440,000 تومان
20,560,000 تومان
12,880,000 تومان
11,400,000 تومان
890,000 تومان
هتل گارانتی
15,440,000 تومان
20,560,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
12,880,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
14,160,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
16,720,000 تومان
23,120,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
هتل گارانتی
17,360,000 تومان
24,400,000 تومان
17,360,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
15,440,000 تومان
11,400,000 تومان
890,000 تومان
---
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
18,000,000 تومان
25,680,000 تومان
18,000,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
18,640,000 تومان
26,960,000 تومان
15,440,000 تومان
11,400,000 تومان
890,000 تومان
هتل گارانتی
18,640,000 تومان
26,960,000 تومان
15,440,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
19,920,000 تومان
29,520,000 تومان
18,000,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
21,840,000 تومان
33,360,000 تومان
16,720,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
21,840,000 تومان
33,360,000 تومان
20,560,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
23,120,000 تومان
35,920,000 تومان
19,280,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
25,680,000 تومان
37,200,000 تومان
16,720,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
29,520,000 تومان
46,160,000 تومان
29,520,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
30,800,000 تومان
51,280,000 تومان
25,680,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
30,800,000 تومان
51,280,000 تومان
28,240,000 تومان
10,400,000 تومان
890,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,990,000 تومان 13,650,000 تومان 11,860,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : هتل گارانتی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,990,000 تومان 13,650,000 تومان 11,860,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : هتل گارانتی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,630,000 تومان 14,930,000 تومان 12,120,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,880,000 تومان 15,440,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,880,000 تومان 15,440,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,520,000 تومان 16,720,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,800,000 تومان 19,280,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,440,000 تومان 20,560,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,440,000 تومان 20,560,000 تومان 12,880,000 تومان 11,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : هتل گارانتی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,440,000 تومان 20,560,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 12,880,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 14,160,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,720,000 تومان 23,120,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : هتل گارانتی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,360,000 تومان 24,400,000 تومان 17,360,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 15,440,000 تومان 11,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,000,000 تومان 25,680,000 تومان 18,000,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,640,000 تومان 26,960,000 تومان 15,440,000 تومان 11,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : هتل گارانتی
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,640,000 تومان 26,960,000 تومان 15,440,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,920,000 تومان 29,520,000 تومان 18,000,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,840,000 تومان 33,360,000 تومان 16,720,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,840,000 تومان 33,360,000 تومان 20,560,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,120,000 تومان 35,920,000 تومان 19,280,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,680,000 تومان 37,200,000 تومان 16,720,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,520,000 تومان 46,160,000 تومان 29,520,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
30,800,000 تومان 51,280,000 تومان 25,680,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
30,800,000 تومان 51,280,000 تومان 28,240,000 تومان 10,400,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 ابولفضل عباسی 021-91006525
7 آرزو باقری 021-91006525
8 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کارت واکسن دیجیتال

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ایرباس آتا  ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت می شود. مسئولیت کنترل پاسپورت با مسافر و آژانس درخواست کننده میباشد در صورت نداشتن اعتبار پاسپورت قبل از رزرو به شما مسافر عزیز اطلاع خواهیم داد. پرداخت 60% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است. هر مسافر بابت هرروز اقامت باید 100دلار همراه داشته باشد و امکان چک کردن مبلغ موجودی در فرودگاه می باشد. مسافر حتما باید 2 دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن را همراه داشته باشد در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل فرماییدطراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW