آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور دبی 3شب زمستان 1402 (ایران ایرتور)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
02 اسفند 1402
شنبه
05 اسفند 1402
جمعه
04 اسفند 1402
دوشنبه
07 اسفند 1402
جمعه
11 اسفند 1402
دوشنبه
14 اسفند 1402
چهار شنبه
16 اسفند 1402
یکشنبه
20 اسفند 1402
جمعه
18 اسفند 1402
سه شنبه
22 اسفند 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 09:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 13:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
17,000,000 تومان
21,990,000 تومان
15,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
18,000,000 تومان
22,990,000 تومان
16,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
19,000,000 تومان
25,990,000 تومان
17,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
19,000,000 تومان
23,990,000 تومان
20,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
19,000,000 تومان
25,990,000 تومان
17,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
19,200,000 تومان
25,990,000 تومان
16,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
19,500,000 تومان
25,990,000 تومان
17,000,000 تومان
12,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
19,500,000 تومان
25,990,000 تومان
17,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
20,500,000 تومان
27,990,000 تومان
18,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
20,800,000 تومان
28,990,000 تومان
18,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
21,500,000 تومان
30,990,000 تومان
19,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
21,500,000 تومان
30,990,000 تومان
19,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
21,500,000 تومان
30,990,000 تومان
19,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
22,000,000 تومان
30,990,000 تومان
19,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
22,500,000 تومان
32,990,000 تومان
21,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
22,500,000 تومان
32,990,000 تومان
21,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
23,500,000 تومان
33,990,000 تومان
21,000,000 تومان
12,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
23,500,000 تومان
36,990,000 تومان
21,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
23,500,000 تومان
36,990,000 تومان
21,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
24,000,000 تومان
39,990,000 تومان
23,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
24,500,000 تومان
39,990,000 تومان
23,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
25,500,000 تومان
39,990,000 تومان
23,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
26,000,000 تومان
42,990,000 تومان
24,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
26,000,000 تومان
42,990,000 تومان
24,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
26,500,000 تومان
42,990,000 تومان
25,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
27,500,000 تومان
42,990,000 تومان
27,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
28,000,000 تومان
43,990,000 تومان
18,000,000 تومان
9,590,000 تومان
1,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,000,000 تومان 21,990,000 تومان 15,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,000,000 تومان 22,990,000 تومان 16,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,000,000 تومان 25,990,000 تومان 17,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,000,000 تومان 23,990,000 تومان 20,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,000,000 تومان 25,990,000 تومان 17,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,200,000 تومان 25,990,000 تومان 16,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,500,000 تومان 25,990,000 تومان 17,000,000 تومان 12,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,500,000 تومان 25,990,000 تومان 17,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,500,000 تومان 27,990,000 تومان 18,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,800,000 تومان 28,990,000 تومان 18,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,500,000 تومان 30,990,000 تومان 19,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,500,000 تومان 30,990,000 تومان 19,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,500,000 تومان 30,990,000 تومان 19,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,000,000 تومان 30,990,000 تومان 19,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,500,000 تومان 32,990,000 تومان 21,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,500,000 تومان 32,990,000 تومان 21,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,500,000 تومان 33,990,000 تومان 21,000,000 تومان 12,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,500,000 تومان 36,990,000 تومان 21,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,500,000 تومان 36,990,000 تومان 21,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
24,000,000 تومان 39,990,000 تومان 23,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
24,500,000 تومان 39,990,000 تومان 23,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,500,000 تومان 39,990,000 تومان 23,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
26,000,000 تومان 42,990,000 تومان 24,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
26,000,000 تومان 42,990,000 تومان 24,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
26,500,000 تومان 42,990,000 تومان 25,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,500,000 تومان 42,990,000 تومان 27,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,000,000 تومان 43,990,000 تومان 18,000,000 تومان 9,590,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,550,000 تومان 47,990,000 تومان - - -
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار اسکن کارت ملی جدید اسکن شناسنامه اسکن عکس 3*4 برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین هم اجباری می باشد. تست منفی کرونا طبق ایرلاین

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ویزا اقامت صبحانه بیمه مسافرتی سامان لیدر فارسی زبان

 * کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد. * پرداخت 50% علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است. * هزینه ترانسفر فرودگاهی به عهده مسافر میباشد * مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. * بیمه افراد بالای 60 سال الزامی می باشد و مبلغ 50.000 تومان به نرخ های فوق اضافه می گردد. * توریست شارژ هتل 3 ستاره 10 درهم هتل 4 ستاره 15 درهم و هتل 5 ستاره 20 درهم می باشد و به عهده مسافر است.

قوانین کنسلی

کنسلی تور 72ساعت قبل از پرواز , با 60% جریمه انجام میشود و کنسلی تور زیر 72ساعت شامل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW