آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور استانبول 3 شب پاییز 1402 (پرواز تیلویند)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
17 آبان 1402
شنبه
20 آبان 1402
یکشنبه
21 آبان 1402
چهار شنبه
24 آبان 1402
چهار شنبه
24 آبان 1402
شنبه
27 آبان 1402
یکشنبه
28 آبان 1402
چهار شنبه
01 آذر 1402
چهار شنبه
01 آذر 1402
شنبه
04 آذر 1402
یکشنبه
05 آذر 1402
چهار شنبه
08 آذر 1402
چهار شنبه
08 آذر 1402
شنبه
11 آذر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:35
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 02:35
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
14,440,000 تومان
16,010,000 تومان
13,650,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
15,220,000 تومان
17,590,000 تومان
14,040,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
15,700,000 تومان
18,530,000 تومان
14,280,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
15,930,000 تومان
19,000,000 تومان
14,400,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
16,010,000 تومان
19,160,000 تومان
14,440,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
16,010,000 تومان
19,160,000 تومان
14,440,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
16,170,000 تومان
19,480,000 تومان
14,510,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
16,170,000 تومان
19,480,000 تومان
14,510,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
16,400,000 تومان
19,950,000 تومان
14,630,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
16,640,000 تومان
20,420,000 تومان
14,370,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
16,720,000 تومان
20,580,000 تومان
14,790,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
17,590,000 تومان
22,310,000 تومان
15,220,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
17,740,000 تومان
22,630,000 تومان
15,300,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
17,820,000 تومان
22,780,000 تومان
15,340,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
17,820,000 تومان
22,780,000 تومان
15,340,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
18,530,000 تومان
24,200,000 تومان
15,700,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
18,530,000 تومان
24,200,000 تومان
15,700,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
18,610,000 تومان
24,360,000 تومان
15,730,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
18,770,000 تومان
24,670,000 تومان
15,810,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
19,160,000 تومان
25,460,000 تومان
16,010,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
19,160,000 تومان
25,460,000 تومان
16,010,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
19,520,000 تومان
26,180,000 تومان
16,190,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
19,690,000 تومان
26,510,000 تومان
16,270,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
19,690,000 تومان
26,510,000 تومان
16,270,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
19,710,000 تومان
26,560,000 تومان
16,290,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
20,770,000 تومان
28,680,000 تومان
16,810,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
21,130,000 تومان
29,400,000 تومان
16,990,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
21,520,000 تومان
30,190,000 تومان
17,190,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
21,600,000 تومان
30,340,000 تومان
17,230,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
22,850,000 تومان
32,840,000 تومان
17,860,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
27,010,000 تومان
41,170,000 تومان
19,940,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
27,350,000 تومان
41,830,000 تومان
20,100,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
31,180,000 تومان
49,490,000 تومان
22,020,000 تومان
13,520,000 تومان
990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,440,000 تومان 16,010,000 تومان 13,650,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,220,000 تومان 17,590,000 تومان 14,040,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,700,000 تومان 18,530,000 تومان 14,280,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,930,000 تومان 19,000,000 تومان 14,400,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,010,000 تومان 19,160,000 تومان 14,440,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,010,000 تومان 19,160,000 تومان 14,440,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,170,000 تومان 19,480,000 تومان 14,510,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,170,000 تومان 19,480,000 تومان 14,510,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,400,000 تومان 19,950,000 تومان 14,630,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,640,000 تومان 20,420,000 تومان 14,370,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,720,000 تومان 20,580,000 تومان 14,790,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,590,000 تومان 22,310,000 تومان 15,220,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,740,000 تومان 22,630,000 تومان 15,300,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,820,000 تومان 22,780,000 تومان 15,340,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,820,000 تومان 22,780,000 تومان 15,340,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,530,000 تومان 24,200,000 تومان 15,700,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,530,000 تومان 24,200,000 تومان 15,700,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,610,000 تومان 24,360,000 تومان 15,730,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,770,000 تومان 24,670,000 تومان 15,810,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,160,000 تومان 25,460,000 تومان 16,010,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,160,000 تومان 25,460,000 تومان 16,010,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,520,000 تومان 26,180,000 تومان 16,190,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,690,000 تومان 26,510,000 تومان 16,270,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,690,000 تومان 26,510,000 تومان 16,270,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,710,000 تومان 26,560,000 تومان 16,290,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,770,000 تومان 28,680,000 تومان 16,810,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,130,000 تومان 29,400,000 تومان 16,990,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,520,000 تومان 30,190,000 تومان 17,190,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,600,000 تومان 30,340,000 تومان 17,230,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,850,000 تومان 32,840,000 تومان 17,860,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,010,000 تومان 41,170,000 تومان 19,940,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,350,000 تومان 41,830,000 تومان 20,100,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,180,000 تومان 49,490,000 تومان 22,020,000 تومان 13,520,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار

خدمات آژانس

پرواز تلویند اقامت در هتل با خدمات صبحانه ترانسفر فرودگاهی گشت شهری بیمه مسافرتی پوشش کرونا لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد. پرداخت 60٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه می گردد. توضیحات تکمیلی کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. - در زمان رزرو 50% مبلغ تور دریافت می گردد. - مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

قوانین کنسلی

تمامی تور ها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد و در صورت کنسلی از سوی مسافرین هزینه تور سوخت کامل می باشد .

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW