آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا بهار 1402 (پرواز تیلویند)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
01 تیر 1402
سه شنبه
06 تیر 1402
جمعه
02 تیر 1402
چهار شنبه
07 تیر 1402
شنبه
03 تیر 1402
پنجشنبه
08 تیر 1402
پنجشنبه
08 تیر 1402
چهار شنبه
14 تیر 1402
جمعه
09 تیر 1402
پنجشنبه
15 تیر 1402
شنبه
10 تیر 1402
جمعه
16 تیر 1402
پنجشنبه
15 تیر 1402
چهار شنبه
21 تیر 1402
جمعه
16 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
شنبه
17 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
چهار شنبه
28 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
پنجشنبه
29 تیر 1402
شنبه
24 تیر 1402
جمعه
30 تیر 1402
پنجشنبه
29 تیر 1402
چهار شنبه
04 مرداد 1402
جمعه
30 تیر 1402
پنجشنبه
05 مرداد 1402
شنبه
31 تیر 1402
جمعه
06 مرداد 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ADA فرودگاه آدانا
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 00:30
 • ساعت پرواز 02:15
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
 • ساعت پرواز 00:00
 • مدت پرواز 00:30
فرودگاه آدانا
 • ADA فرودگاه آدانا
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • تیلویند
 • Economy
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 20:45
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
23,870,000 تومان
26,930,000 تومان
22,990,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
32,910,000 تومان
39,490,000 تومان
24,580,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
33,520,000 تومان
40,410,000 تومان
24,890,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
50,330,000 تومان
65,620,000 تومان
33,290,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
52,350,000 تومان
84,940,000 تومان
34,300,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
54,360,000 تومان
71,670,000 تومان
35,310,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
58,390,000 تومان
77,710,000 تومان
37,320,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
61,750,000 تومان
82,750,000 تومان
39,000,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
62,760,000 تومان
88,570,000 تومان
39,510,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
64,990,000 تومان
96,660,000 تومان
40,620,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
67,470,000 تومان
91,320,000 تومان
41,860,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
73,850,000 تومان
100,900,000 تومان
45,050,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
76,060,000 تومان
104,210,000 تومان
46,160,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
80,230,000 تومان
110,470,000 تومان
48,240,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
82,950,000 تومان
116,040,000 تومان
48,100,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
84,270,000 تومان
116,520,000 تومان
50,260,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
86,950,000 تومان
133,990,000 تومان
51,600,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
90,310,000 تومان
125,590,000 تومان
53,280,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
94,720,000 تومان
132,210,000 تومان
55,490,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
108,120,000 تومان
152,310,000 تومان
62,190,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
167,590,000 تومان
241,510,000 تومان
91,920,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
200,860,000 تومان
345,740,000 تومان
108,560,000 تومان
22,990,000 تومان
1,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,870,000 تومان 26,930,000 تومان 22,990,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,910,000 تومان 39,490,000 تومان 24,580,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
33,520,000 تومان 40,410,000 تومان 24,890,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,330,000 تومان 65,620,000 تومان 33,290,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,350,000 تومان 84,940,000 تومان 34,300,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,360,000 تومان 71,670,000 تومان 35,310,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,390,000 تومان 77,710,000 تومان 37,320,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,750,000 تومان 82,750,000 تومان 39,000,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
62,760,000 تومان 88,570,000 تومان 39,510,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
64,990,000 تومان 96,660,000 تومان 40,620,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
67,470,000 تومان 91,320,000 تومان 41,860,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
73,850,000 تومان 100,900,000 تومان 45,050,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
76,060,000 تومان 104,210,000 تومان 46,160,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
80,230,000 تومان 110,470,000 تومان 48,240,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
82,950,000 تومان 116,040,000 تومان 48,100,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
84,270,000 تومان 116,520,000 تومان 50,260,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
86,950,000 تومان 133,990,000 تومان 51,600,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
90,310,000 تومان 125,590,000 تومان 53,280,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
94,720,000 تومان 132,210,000 تومان 55,490,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
108,120,000 تومان 152,310,000 تومان 62,190,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
167,590,000 تومان 241,510,000 تومان 91,920,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
200,860,000 تومان 345,740,000 تومان 108,560,000 تومان 22,990,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ایرباس تلویند 6 شب و 7 روز اقامت هتل لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی (افراد زیر 60 سال) ترانسفر فرودگاهی پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

توضیحات تکمیلی

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.. - نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد. - مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد. - بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد. - پرداخت 60% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. - شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. - در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل بفرمایید. منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

درصورت مثبت شدن تست کرونا مسافر: کنسلی تور 72 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور بدون جریمه استرداد خواهدشد , کنسلی تور 48 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور با 50% جریمه استرداد خواهد شد . کنسلی تور زیر 48 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور شامل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW