آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا بهار 1402 (پرواز فری برد)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
06 تیر 1402
دوشنبه
12 تیر 1402
جمعه
09 تیر 1402
پنجشنبه
15 تیر 1402
سه شنبه
13 تیر 1402
دوشنبه
19 تیر 1402
جمعه
16 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
سه شنبه
20 تیر 1402
دوشنبه
26 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
پنجشنبه
29 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
پنجشنبه
29 تیر 1402
سه شنبه
27 تیر 1402
جمعه
13 مرداد 1402
سه شنبه
27 تیر 1402
دوشنبه
02 مرداد 1402
جمعه
30 تیر 1402
پنجشنبه
05 مرداد 1402
جمعه
30 تیر 1402
پنجشنبه
05 مرداد 1402
سه شنبه
03 مرداد 1402
دوشنبه
09 مرداد 1402
جمعه
06 مرداد 1402
پنجشنبه
12 مرداد 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:50
 • مدت پرواز 01:00
 • ساعت پرواز 04:50
 • مدت پرواز 01:00
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:50
 • مدت پرواز 01:00
 • ساعت پرواز 19:50
 • مدت پرواز 01:00
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:15
 • مدت پرواز 04:00
 • ساعت پرواز 21:15
 • مدت پرواز 04:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
23,990,000 تومان
34,190,000 تومان
25,190,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
29,090,000 تومان
34,890,000 تومان
24,790,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
40,690,000 تومان
52,290,000 تومان
30,590,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
44,590,000 تومان
61,390,000 تومان
33,690,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
44,590,000 تومان
63,590,000 تومان
33,690,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
52,290,000 تومان
76,690,000 تومان
36,990,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
55,990,000 تومان
90,790,000 تومان
39,390,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
56,690,000 تومان
75,090,000 تومان
39,690,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
71,990,000 تومان
98,190,000 تومان
47,390,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
76,790,000 تومان
121,590,000 تومان
49,590,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
83,190,000 تومان
114,990,000 تومان
52,990,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
84,890,000 تومان
124,290,000 تومان
53,290,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
94,490,000 تومان
139,090,000 تومان
58,590,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
103,190,000 تومان
144,990,000 تومان
62,990,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
170,890,000 تومان
276,090,000 تومان
96,790,000 تومان
21,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,990,000 تومان 34,190,000 تومان 25,190,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,090,000 تومان 34,890,000 تومان 24,790,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,690,000 تومان 52,290,000 تومان 30,590,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,590,000 تومان 61,390,000 تومان 33,690,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,590,000 تومان 63,590,000 تومان 33,690,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,290,000 تومان 76,690,000 تومان 36,990,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,990,000 تومان 90,790,000 تومان 39,390,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,690,000 تومان 75,090,000 تومان 39,690,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
71,990,000 تومان 98,190,000 تومان 47,390,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
76,790,000 تومان 121,590,000 تومان 49,590,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
83,190,000 تومان 114,990,000 تومان 52,990,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
84,890,000 تومان 124,290,000 تومان 53,290,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
94,490,000 تومان 139,090,000 تومان 58,590,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
103,190,000 تومان 144,990,000 تومان 62,990,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
170,890,000 تومان 276,090,000 تومان 96,790,000 تومان 21,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار کارت واکسن دیجیتال

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت پروازفری برد / 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد 2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد. 3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد. 4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. 5.پرداخت 60 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود. جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید. منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

تور چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW