آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا بهار 1402 (پرواز فری برد)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
06 تیر 1402
دوشنبه
12 تیر 1402
جمعه
09 تیر 1402
پنجشنبه
15 تیر 1402
سه شنبه
13 تیر 1402
دوشنبه
19 تیر 1402
جمعه
16 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
سه شنبه
20 تیر 1402
دوشنبه
26 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
پنجشنبه
29 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
پنجشنبه
29 تیر 1402
سه شنبه
27 تیر 1402
جمعه
13 مرداد 1402
سه شنبه
27 تیر 1402
دوشنبه
02 مرداد 1402
جمعه
30 تیر 1402
پنجشنبه
05 مرداد 1402
جمعه
30 تیر 1402
پنجشنبه
05 مرداد 1402
سه شنبه
03 مرداد 1402
دوشنبه
09 مرداد 1402
جمعه
06 مرداد 1402
پنجشنبه
12 مرداد 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:50
 • مدت پرواز 01:00
 • ساعت پرواز 04:50
 • مدت پرواز 01:00
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:50
 • مدت پرواز 01:00
 • ساعت پرواز 19:50
 • مدت پرواز 01:00
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:15
 • مدت پرواز 04:00
 • ساعت پرواز 21:15
 • مدت پرواز 04:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
23,990,000 تومان
31,690,000 تومان
22,690,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
29,090,000 تومان
34,890,000 تومان
24,790,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
40,690,000 تومان
52,290,000 تومان
30,590,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
41,690,000 تومان
59,290,000 تومان
30,890,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
48,890,000 تومان
73,390,000 تومان
34,590,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
50,190,000 تومان
69,790,000 تومان
35,190,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
52,190,000 تومان
69,690,000 تومان
36,190,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
52,890,000 تومان
87,090,000 تومان
36,590,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
65,790,000 تومان
89,990,000 تومان
42,990,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
68,390,000 تومان
93,990,000 تومان
44,290,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
73,690,000 تومان
128,590,000 تومان
46,890,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
76,990,000 تومان
112,490,000 تومان
48,590,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
84,490,000 تومان
132,490,000 تومان
54,890,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
92,290,000 تومان
129,790,000 تومان
56,290,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
165,690,000 تومان
269,090,000 تومان
92,990,000 تومان
20,990,000 تومان
1,590,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,990,000 تومان 31,690,000 تومان 22,690,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,090,000 تومان 34,890,000 تومان 24,790,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,690,000 تومان 52,290,000 تومان 30,590,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,690,000 تومان 59,290,000 تومان 30,890,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,890,000 تومان 73,390,000 تومان 34,590,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,190,000 تومان 69,790,000 تومان 35,190,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,190,000 تومان 69,690,000 تومان 36,190,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,890,000 تومان 87,090,000 تومان 36,590,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
65,790,000 تومان 89,990,000 تومان 42,990,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
68,390,000 تومان 93,990,000 تومان 44,290,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
73,690,000 تومان 128,590,000 تومان 46,890,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
76,990,000 تومان 112,490,000 تومان 48,590,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
84,490,000 تومان 132,490,000 تومان 54,890,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
92,290,000 تومان 129,790,000 تومان 56,290,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
165,690,000 تومان 269,090,000 تومان 92,990,000 تومان 20,990,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار کارت واکسن دیجیتال

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت پروازفری برد / 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد 2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد. 3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد. 4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. 5.پرداخت 60 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود. جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید. منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

تور چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW