آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور استانبول 7 شب بهار 1402 (پرواز قشم ایر)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
یکشنبه
11 تیر 1402
یکشنبه
18 تیر 1402
دوشنبه
12 تیر 1402
دوشنبه
19 تیر 1402
سه شنبه
13 تیر 1402
سه شنبه
20 تیر 1402
چهار شنبه
14 تیر 1402
چهار شنبه
21 تیر 1402
پنجشنبه
15 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
جمعه
16 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
یکشنبه
18 تیر 1402
یکشنبه
25 تیر 1402
دوشنبه
19 تیر 1402
دوشنبه
26 تیر 1402
سه شنبه
20 تیر 1402
سه شنبه
27 تیر 1402
چهار شنبه
21 تیر 1402
چهار شنبه
28 تیر 1402
پنجشنبه
22 تیر 1402
پنجشنبه
29 تیر 1402
جمعه
23 تیر 1402
جمعه
30 تیر 1402
شنبه
24 تیر 1402
شنبه
31 تیر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
19,490,000 تومان
26,950,000 تومان
16,030,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
22,590,000 تومان
33,140,000 تومان
16,030,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
25,860,000 تومان
39,690,000 تومان
16,030,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
26,040,000 تومان
40,060,000 تومان
17,490,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
26,950,000 تومان
41,880,000 تومان
15,670,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
28,050,000 تومان
44,060,000 تومان
17,850,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
29,870,000 تومان
47,700,000 تومان
17,490,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
30,230,000 تومان
48,430,000 تومان
17,850,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
31,140,000 تومان
50,250,000 تومان
26,590,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
32,610,000 تومان
53,190,000 تومان
17,910,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
37,960,000 تومان
61,890,000 تومان
25,890,000 تومان
19,960,000 تومان
990,000 تومان
---
38,370,000 تومان
61,890,000 تومان
22,690,000 تومان
10,930,000 تومان
990,000 تومان
---
38,420,000 تومان
64,810,000 تومان
17,850,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
38,690,000 تومان
61,420,000 تومان
21,830,000 تومان
12,030,000 تومان
990,000 تومان
---
41,560,000 تومان
65,120,000 تومان
19,790,000 تومان
14,430,000 تومان
990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,490,000 تومان 26,950,000 تومان 16,030,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,590,000 تومان 33,140,000 تومان 16,030,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,860,000 تومان 39,690,000 تومان 16,030,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
26,040,000 تومان 40,060,000 تومان 17,490,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
26,950,000 تومان 41,880,000 تومان 15,670,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,050,000 تومان 44,060,000 تومان 17,850,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,870,000 تومان 47,700,000 تومان 17,490,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
30,230,000 تومان 48,430,000 تومان 17,850,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,140,000 تومان 50,250,000 تومان 26,590,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,610,000 تومان 53,190,000 تومان 17,910,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,960,000 تومان 61,890,000 تومان 25,890,000 تومان 19,960,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,370,000 تومان 61,890,000 تومان 22,690,000 تومان 10,930,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,420,000 تومان 64,810,000 تومان 17,850,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,690,000 تومان 61,420,000 تومان 21,830,000 تومان 12,030,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,560,000 تومان 65,120,000 تومان 19,790,000 تومان 14,430,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌
مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه از زمان سفر

خدمات آژانس

- پرواز ایرباس A300-600 مدرن قشم ایر - همه روزه ساعت رفت18:45 و ساعت برگشت 13:30 جز روزهای دوشنبه و جمعه که ساعت رفت 18:45 و ساعت برگشت 22:45 میباشد - اقامت هتل با خدمات صبحانه - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

رفت پکیج ساعت 18:45 و برگشت 13:30 با پرواز قشم ایر میباشد . روز های دوشنبه وجمعه ساعت رفت 18:45وساعت برگشت 22:45 میباشد *نرخ کودک بدون تخت 7000000 و نوزاد 590000 تومان میباشد. پرداخت 30% از مبلغ كل تور در زمان ثبت نام الزامي مي باشد. شرکت خدمات مسافرتی ملوان سیر همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد . حداقل اعتبار پاسپورت در زمان پرواز رفت 7 ماه میباشد در غیر اینصورت الزام به تمدید پاسپورت جدید میباشد درصورت نیاز به تغییر ساعت پروازی صبح به شب باکانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.. منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

درصورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور ، تا یک ماه قبل از پرواز 20% قیمت کل تور و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30% قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و ما بقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW