آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور ارمنستان 4 شب زمستان1402 ( قشم ایر)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
03 اسفند 1402
دوشنبه
07 اسفند 1402
پنجشنبه
10 اسفند 1402
دوشنبه
14 اسفند 1402
پنجشنبه
17 اسفند 1402
دوشنبه
21 اسفند 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • EVN فرودگاه بین‌المللی زوارتنوتس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
13,480,000 تومان
16,240,000 تومان
13,120,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
13,480,000 تومان
16,960,000 تومان
121,600,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
14,320,000 تومان
18,640,000 تومان
12,880,000 تومان
12,500,000 تومان
7,000,000 تومان
---
15,040,000 تومان
17,440,000 تومان
12,880,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
15,040,000 تومان
17,440,000 تومان
14,560,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
16,240,000 تومان
21,280,000 تومان
15,520,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
16,840,000 تومان
22,480,000 تومان
13,360,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
16,960,000 تومان
21,520,000 تومان
16,720,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
17,080,000 تومان
22,480,000 تومان
13,360,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
17,080,000 تومان
22,960,000 تومان
15,520,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
17,320,000 تومان
22,960,000 تومان
16,720,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
17,680,000 تومان
21,040,000 تومان
16,000,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
17,740,000 تومان
23,740,000 تومان
14,380,000 تومان
12,000,000 تومان
700,000 تومان
---
18,280,000 تومان
24,640,000 تومان
15,040,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
18,280,000 تومان
24,640,000 تومان
15,020,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
18,280,000 تومان
22,960,000 تومان
-
-
-
---
18,520,000 تومان
22,960,000 تومان
16,000,000 تومان
12,500,000 تومان
700,000 تومان
---
18,880,000 تومان
24,640,000 تومان
16,720,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
19,240,000 تومان
25,360,000 تومان
15,040,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
19,480,000 تومان
27,280,000 تومان
-
-
-
---
19,480,000 تومان
26,080,000 تومان
12,880,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
20,320,000 تومان
27,520,000 تومان
13,840,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
20,920,000 تومان
29,440,000 تومان
10,500,000 تومان
12,500,000 تومان
700,000 تومان
---
22,000,000 تومان
34,000,000 تومان
-
-
-
---
22,480,000 تومان
31,360,000 تومان
20,800,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
27,400,000 تومان
38,800,000 تومان
15,520,000 تومان
10,500,000 تومان
700,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,480,000 تومان 16,240,000 تومان 13,120,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,480,000 تومان 16,960,000 تومان 121,600,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,320,000 تومان 18,640,000 تومان 12,880,000 تومان 12,500,000 تومان 7,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,040,000 تومان 17,440,000 تومان 12,880,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,040,000 تومان 17,440,000 تومان 14,560,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,240,000 تومان 21,280,000 تومان 15,520,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,840,000 تومان 22,480,000 تومان 13,360,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,960,000 تومان 21,520,000 تومان 16,720,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,080,000 تومان 22,480,000 تومان 13,360,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,080,000 تومان 22,960,000 تومان 15,520,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,320,000 تومان 22,960,000 تومان 16,720,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,680,000 تومان 21,040,000 تومان 16,000,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,740,000 تومان 23,740,000 تومان 14,380,000 تومان 12,000,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,280,000 تومان 24,640,000 تومان 15,040,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,280,000 تومان 24,640,000 تومان 15,020,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,280,000 تومان 22,960,000 تومان - - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,520,000 تومان 22,960,000 تومان 16,000,000 تومان 12,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,880,000 تومان 24,640,000 تومان 16,720,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,240,000 تومان 25,360,000 تومان 15,040,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,480,000 تومان 27,280,000 تومان - - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,480,000 تومان 26,080,000 تومان 12,880,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,320,000 تومان 27,520,000 تومان 13,840,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,920,000 تومان 29,440,000 تومان 10,500,000 تومان 12,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,000,000 تومان 34,000,000 تومان - - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,480,000 تومان 31,360,000 تومان 20,800,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,400,000 تومان 38,800,000 تومان 15,520,000 تومان 10,500,000 تومان 700,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

مدارک لازم

گذرنامه با 7 ماه اعتبار کارت واکسن دیجیتال

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ایرباس قشم ایر ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی اقامت در هتل با صبحانه بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

شرایط سفر به ارمنستان: 1- ارائه گواهی کامل واکسیناسیون به شرطی که 14 روز از تزریق دورز دوم واکسن آسترارنکا-مدرنا-بیونتک فایزر-سینوفارم-سینوواک و یا اسپوتنیک گذشته باشد 2- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. 3-پرداخت 60%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد. تماس در ساعت غیر کاری:09121760024

قوانین کنسلی

پرواز و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW