آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور استانبول 7 شب زمستان 1401

برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
12,130,000 تومان
17,220,000 تومان
10,950,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
12,130,000 تومان
16,440,000 تومان
9,770,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
12,130,000 تومان
17,220,000 تومان
12,130,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
13,110,000 تومان
19,180,000 تومان
9,770,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
13,690,000 تومان
20,360,000 تومان
11,340,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
13,890,000 تومان
20,750,000 تومان
10,950,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
13,890,000 تومان
20,750,000 تومان
10,950,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
14,870,000 تومان
22,710,000 تومان
13,300,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
15,650,000 تومان
24,280,000 تومان
12,910,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
16,240,000 تومان
25,450,000 تومان
15,260,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
16,320,000 تومان
25,620,000 تومان
11,160,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
17,220,000 تومان
27,410,000 تومان
11,340,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
17,810,000 تومان
28,590,000 تومان
10,950,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
17,810,000 تومان
28,590,000 تومان
11,730,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
18,400,000 تومان
29,770,000 تومان
12,910,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
20,750,000 تومان
34,470,000 تومان
15,260,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
22,120,000 تومان
37,210,000 تومان
13,300,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
23,890,000 تومان
40,740,000 تومان
11,340,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
24,380,000 تومان
41,720,000 تومان
15,290,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
25,200,000 تومان
41,720,000 تومان
13,230,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
25,850,000 تومان
40,740,000 تومان
12,910,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
26,850,000 تومان
45,030,000 تومان
20,250,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
28,090,000 تومان
49,160,000 تومان
16,940,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
57,830,000 تومان
108,630,000 تومان
17,360,000 تومان
7,000,000 تومان
590,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,130,000 تومان 17,220,000 تومان 10,950,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,130,000 تومان 16,440,000 تومان 9,770,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,130,000 تومان 17,220,000 تومان 12,130,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,110,000 تومان 19,180,000 تومان 9,770,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,690,000 تومان 20,360,000 تومان 11,340,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,890,000 تومان 20,750,000 تومان 10,950,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,890,000 تومان 20,750,000 تومان 10,950,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,870,000 تومان 22,710,000 تومان 13,300,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,650,000 تومان 24,280,000 تومان 12,910,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,240,000 تومان 25,450,000 تومان 15,260,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,320,000 تومان 25,620,000 تومان 11,160,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,220,000 تومان 27,410,000 تومان 11,340,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,810,000 تومان 28,590,000 تومان 10,950,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,810,000 تومان 28,590,000 تومان 11,730,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,400,000 تومان 29,770,000 تومان 12,910,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,750,000 تومان 34,470,000 تومان 15,260,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,120,000 تومان 37,210,000 تومان 13,300,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,890,000 تومان 40,740,000 تومان 11,340,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
24,380,000 تومان 41,720,000 تومان 15,290,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,200,000 تومان 41,720,000 تومان 13,230,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,850,000 تومان 40,740,000 تومان 12,910,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
26,850,000 تومان 45,030,000 تومان 20,250,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,090,000 تومان 49,160,000 تومان 16,940,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,830,000 تومان 108,630,000 تومان 17,360,000 تومان 7,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه از زمان سفر

خدمات آژانس

پرواز ایرباس آسمان اقامت هتل با خدمات صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

توضیحات تکمیلی

*ساعت رفت پکیج ساعت 15:00 و برگشت 19:30 با پرواز آسمان میباشد . *نرخ کودک بدون تخت 5000000 و نوزاد 590000 تومان میباشد. * تست PCR *جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانترمربوطه تماس حاصل فرمایید. *پرداخت 30% از مبلغ كل تور در زمان ثبت نام الزامي مي باشد. شرکت خدمات مسافرتی ملوان همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد . در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل فرمایید.. منتظر تماس شما هستیم..

قوانین کنسلی

درصورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور ، تا یک ماه قبل از پرواز 20% قیمت کل تور و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30% قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و ما بقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW