آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور کوالالامپور+سنگاپور بهار1403 (ایرعربیا)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
06 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
یکشنبه
17 تیر 1403
دوشنبه
25 تیر 1403
دوشنبه
18 تیر 1403
سه شنبه
26 تیر 1403
شنبه
30 تیر 1403
یکشنبه
07 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 02:35
 • ساعت پرواز 11:25
 • مدت پرواز 02:35
فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 06:55
 • ساعت پرواز 14:50
 • مدت پرواز 06:55
فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • KUL فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:15
 • مدت پرواز 06:55
 • ساعت پرواز 03:15
 • مدت پرواز 06:55
فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • فرودگاه بین‌المللی شارجه
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایرعربیا
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:10
 • مدت پرواز 02:35
 • ساعت پرواز 12:10
 • مدت پرواز 02:35
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
64,770,000 تومان
84,180,000 تومان
63,900,000 تومان
50,140,000 تومان
12,900,000 تومان
---
65,020,000 تومان
84,670,000 تومان
64,460,000 تومان
50,510,000 تومان
12,900,000 تومان
---
68,000,000 تومان
90,690,000 تومان
67,750,000 تومان
51,380,000 تومان
12,900,000 تومان
---
68,000,000 تومان
90,560,000 تومان
67,750,000 تومان
51,380,000 تومان
12,900,000 تومان
---
68,740,000 تومان
92,300,000 تومان
68,740,000 تومان
52,120,000 تومان
12,900,000 تومان
---
69,110,000 تومان
92,800,000 تومان
68,120,000 تومان
51,380,000 تومان
12,900,000 تومان
---
69,110,000 تومان
92,800,000 تومان
96,730,000 تومان
51,320,000 تومان
12,900,000 تومان
---
70,350,000 تومان
95,280,000 تومان
70,100,000 تومان
53,240,000 تومان
12,900,000 تومان
---
79,650,000 تومان
113,940,000 تومان
79,280,000 تومان
56,100,000 تومان
12,900,000 تومان
---
80,770,000 تومان
116,540,000 تومان
78,780,000 تومان
55,100,000 تومان
12,900,000 تومان
---
84,240,000 تومان
123,610,000 تومان
-
55,350,000 تومان
12,900,000 تومان
---
84,240,000 تومان
123,610,000 تومان
-
55,350,000 تومان
12,900,000 تومان
---
87,150,000 تومان
128,940,000 تومان
86,910,000 تومان
56,400,000 تومان
12,900,000 تومان
---
92,610,000 تومان
139,850,000 تومان
86,910,000 تومان
57,210,000 تومان
12,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
60,190,000 تومان 75,380,000 تومان - 48,030,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
64,770,000 تومان 84,180,000 تومان 63,900,000 تومان 50,140,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
65,020,000 تومان 84,670,000 تومان 64,460,000 تومان 50,510,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
68,000,000 تومان 90,690,000 تومان 67,750,000 تومان 51,380,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
68,000,000 تومان 90,560,000 تومان 67,750,000 تومان 51,380,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
68,740,000 تومان 92,300,000 تومان 68,740,000 تومان 52,120,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
69,110,000 تومان 92,800,000 تومان 68,120,000 تومان 51,380,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
69,110,000 تومان 92,800,000 تومان 96,730,000 تومان 51,320,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
70,350,000 تومان 95,280,000 تومان 70,100,000 تومان 53,240,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
79,650,000 تومان 113,940,000 تومان 79,280,000 تومان 56,100,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
80,770,000 تومان 116,540,000 تومان 78,780,000 تومان 55,100,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
84,240,000 تومان 123,610,000 تومان - 55,350,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
84,240,000 تومان 123,610,000 تومان - 55,350,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
87,150,000 تومان 128,940,000 تومان 86,910,000 تومان 56,400,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
92,610,000 تومان 139,850,000 تومان 86,910,000 تومان 57,210,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
102,030,000 تومان 159,200,000 تومان - 57,460,000 تومان 12,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

اسکن پاسپورت امضاء شده با حداقل اعتبار 7 ماه + فایل عکس رنگی زمینه سفید + فرم اطلاعات فردی

خدمات آژانس

پرواز سلام ایر - اقامت با صبحانه -ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان -گشت نیمروزی - سیم کارت مالزی - بیمه نامه + ویزا سنگاپور

توضیحات تکمیلی

تمامی مسافران می بایست قبل از پرواز فرم پیش سفر در برنامه را تکمیل نموده مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. پرداخت 50 در صد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است. در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل فرمایید.

ترنسفر ازکوالالامپور به سنگاپور به صورت زمینی است.

قوانین کنسلی

در صورت کنسلی 100% سوخت کامل

شرایط اقساطی

✅ حداقل 30 % مبلغ کل تور نقد ✅ اقساط از 4 ماه تا 10 ماه ( ماهیانه 5% ) کارمزد هر چک میباشد ✅ فقط با چک صیاد قابل انجام است ✅ استعلام وضعیت سفید چک ✅ شرایط اقساط برای تمامی تورها با هر مبلغی امکان پذیر میباشد ✅ چک ضمانت به مبلغ کل اقساط ✅تاریخ اولین چک ، یک ماه پس از عقد قرارداد میباشد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW