آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور بدروم بهار 1403 ( ایران ایرتور- مستقیم )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
24 خرداد 1403
پنجشنبه
31 خرداد 1403
پنجشنبه
31 خرداد 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
پنجشنبه
28 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه میلاس-بودروم
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
34,500,000 تومان
50,100,000 تومان
20,800,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
41,100,000 تومان
52,400,000 تومان
22,800,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
42,600,000 تومان
54,700,000 تومان
22,800,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
43,000,000 تومان
54,900,000 تومان
22,500,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
CLUB
43,000,000 تومان
63,700,000 تومان
-
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
MAIN
48,900,000 تومان
63,700,000 تومان
22,800,000 تومان
5,130,000 تومان
1,990,000 تومان
---
51,300,000 تومان
67,500,000 تومان
22,500,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
51,300,000 تومان
67,500,000 تومان
22,500,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
52,800,000 تومان
86,700,000 تومان
-
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
53,800,000 تومان
70,700,000 تومان
36,100,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
57,900,000 تومان
77,400,000 تومان
22,800,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
60,600,000 تومان
81,300,000 تومان
23,500,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
63,300,000 تومان
58,900,000 تومان
23,500,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
68,400,000 تومان
117,900,000 تومان
23,500,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
87,500,000 تومان
156,100,000 تومان
24,700,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
95,700,000 تومان
172,500,000 تومان
26,500,000,875,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
151,800,000 تومان
218,100,000 تومان
30,600,000 تومان
17,000,000 تومان
1,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
34,500,000 تومان 50,100,000 تومان 20,800,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,100,000 تومان 52,400,000 تومان 22,800,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,600,000 تومان 54,700,000 تومان 22,800,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,000,000 تومان 54,900,000 تومان 22,500,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : CLUB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,000,000 تومان 63,700,000 تومان - 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : MAIN
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,900,000 تومان 63,700,000 تومان 22,800,000 تومان 5,130,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,300,000 تومان 67,500,000 تومان 22,500,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,300,000 تومان 67,500,000 تومان 22,500,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,800,000 تومان 86,700,000 تومان - 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,800,000 تومان 70,700,000 تومان 36,100,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,900,000 تومان 77,400,000 تومان 22,800,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
60,600,000 تومان 81,300,000 تومان 23,500,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
63,300,000 تومان 58,900,000 تومان 23,500,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
68,400,000 تومان 117,900,000 تومان 23,500,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
87,500,000 تومان 156,100,000 تومان 24,700,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
95,700,000 تومان 172,500,000 تومان 26,500,000,875,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
151,800,000 تومان 218,100,000 تومان 30,600,000 تومان 17,000,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کارت واکسیناسیون

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر تور 6 شب اقامت ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی

توضیحات تکمیلی

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121460024 تماس حاصل بفرمایید...

قوانین کنسلی

در صورت درخواست کنسلی از سمت مسافر به علت چارتر پرواز و گارانتی هتل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW