آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور کوش آداسی ۶ شب بهار 1403 ( قشم ایر )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
30 خرداد 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
چهار شنبه
06 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
چهار شنبه
13 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
29,700,000 تومان
35,190,000 تومان
24,580,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
33,000,000 تومان
39,950,000 تومان
26,040,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
37,100,000 تومان
46,620,000 تومان
20,630,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
47,800,000 تومان
62,850,000 تومان
20,870,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
49,400,000 تومان
68,070,000 تومان
21,580,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
land view
55,100,000 تومان
73,400,000 تومان
22,160,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
58,100,000 تومان
87,740,000 تومان
22,600,000 تومان
615,000 تومان
1,900,000 تومان
SUP SEA SIDE VIEW
58,100,000 تومان
87,740,000 تومان
22,600,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
SUP SEA VIEW
58,800,000 تومان
89,180,000 تومان
22,570,000 تومان
18,000,000 تومان
990,000 تومان
SEA SIDE VIEW
59,400,000 تومان
89,780,000 تومان
23,170,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
59,600,000 تومان
88,520,000 تومان
23,000,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
STD
61,500,000 تومان
87,490,000 تومان
40,270,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
STD ROOM
61,500,000 تومان
87,490,000 تومان
40,270,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
land view
61,700,000 تومان
83,300,000 تومان
22,910,000 تومان
18,000,000 تومان
990,000 تومان
---
62,800,000 تومان
84,760,000 تومان
23,270,000 تومان
6,300,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
63,000,000 تومان
84,960,000 تومان
23,470,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
CLUB LAND VIEW
64,800,000 تومان
101,400,000 تومان
23,810,000 تومان
18,000,000 تومان
990,000 تومان
sea view
69,500,000 تومان
108,310,000 تومان
23,170,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
SUP SIDE SEA VIEW
74,400,000 تومان
129,660,000 تومان
24,620,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
77,800,000 تومان
107,450,000 تومان
24,370,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
93,300,000 تومان
130,920,000 تومان
25,590,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
131,500,000 تومان
210,310,000 تومان
30,130,000 تومان
18,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,700,000 تومان 35,190,000 تومان 24,580,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
33,000,000 تومان 39,950,000 تومان 26,040,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,100,000 تومان 46,620,000 تومان 20,630,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,800,000 تومان 62,850,000 تومان 20,870,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,400,000 تومان 68,070,000 تومان 21,580,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,100,000 تومان 73,400,000 تومان 22,160,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,100,000 تومان 87,740,000 تومان 22,600,000 تومان 615,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SUP SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,100,000 تومان 87,740,000 تومان 22,600,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,800,000 تومان 89,180,000 تومان 22,570,000 تومان 18,000,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
59,400,000 تومان 89,780,000 تومان 23,170,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
59,600,000 تومان 88,520,000 تومان 23,000,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,500,000 تومان 87,490,000 تومان 40,270,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,500,000 تومان 87,490,000 تومان 40,270,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,700,000 تومان 83,300,000 تومان 22,910,000 تومان 18,000,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
62,800,000 تومان 84,760,000 تومان 23,270,000 تومان 6,300,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
63,000,000 تومان 84,960,000 تومان 23,470,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
64,800,000 تومان 101,400,000 تومان 23,810,000 تومان 18,000,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
69,500,000 تومان 108,310,000 تومان 23,170,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SUP SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
74,400,000 تومان 129,660,000 تومان 24,620,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
77,800,000 تومان 107,450,000 تومان 24,370,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
93,300,000 تومان 130,920,000 تومان 25,590,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
131,500,000 تومان 210,310,000 تومان 30,130,000 تومان 18,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 6 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW