آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور پاتایا + بانکوک تابستان 1403( ماهان )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
05 تیر 1403
چهار شنبه
13 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
جمعه
15 تیر 1403
سه شنبه
12 تیر 1403
چهار شنبه
20 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
جمعه
22 تیر 1403
سه شنبه
19 تیر 1403
چهار شنبه
27 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
جمعه
29 تیر 1403
سه شنبه
26 تیر 1403
چهار شنبه
03 مرداد 1403
پنجشنبه
28 تیر 1403
جمعه
05 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 06:45
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 06:45
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 07:45
 • ساعت پرواز 22:00
 • مدت پرواز 07:45
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
36,990,000 تومان
41,860,000 تومان
-
31,540,000 تومان
6,000,000 تومان
---
37,250,000 تومان
42,750,000 تومان
-
31,920,000 تومان
6,000,000 تومان
---
37,700,000 تومان
43,650,000 تومان
35,570,000 تومان
32,110,000 تومان
6,000,000 تومان
---
38,980,000 تومان
46,210,000 تومان
37,170,000 تومان
32,310,000 تومان
6,000,000 تومان
---
39,320,000 تومان
46,720,000 تومان
36,720,000 تومان
36,470,000 تومان
6,000,000 تومان
---
40,320,000 تومان
45,060,000 تومان
39,280,000 تومان
32,880,000 تومان
6,000,000 تومان
---
41,860,000 تومان
51,970,000 تومان
39,280,000 تومان
33,780,000 تومان
6,000,000 تومان
---
42,310,000 تومان
52,870,000 تومان
41,840,000 تومان
33,970,000 تومان
6,000,000 تومان
---
43,460,000 تومان
55,170,000 تومان
41,140,000 تومان
34,420,000 تومان
6,000,000 تومان
---
43,460,000 تومان
55,170,000 تومان
41,520,000 تومان
34,420,000 تومان
6,000,000 تومان
---
43,650,000 تومان
55,550,000 تومان
41,840,000 تومان
34,480,000 تومان
6,000,000 تومان
---
44,420,000 تومان
57,090,000 تومان
-
34,800,000 تومان
6,000,000 تومان
---
44,900,000 تومان
58,240,000 تومان
44,470,000 تومان
35,060,000 تومان
6,000,000 تومان
---
45,890,000 تومان
60,030,000 تومان
43,190,000 تومان
35,380,000 تومان
6,000,000 تومان
---
46,150,000 تومان
60,550,000 تومان
-
35,510,000 تومان
6,000,000 تومان
---
46,980,000 تومان
62,210,000 تومان
34,400,000 تومان
35,830,000 تومان
6,000,000 تومان
---
47,170,000 تومان
62,210,000 تومان
44,340,000 تومان
35,570,000 تومان
6,000,000 تومان
---
49,920,000 تومان
68,100,000 تومان
47,730,000 تومان
36,730,000 تومان
6,000,000 تومان
---
50,690,000 تومان
30,470,000 تومان
47,730,000 تومان
36,980,000 تومان
6,000,000 تومان
---
51,650,000 تومان
71,550,000 تومان
48,560,000 تومان
76,800,000 تومان
6,000,000 تومان
---
54,020,000 تومان
76,290,000 تومان
49,780,000 تومان
38,640,000 تومان
6,000,000 تومان
---
55,750,000 تومان
79,750,000 تومان
51,380,000 تومان
39,350,000 تومان
6,000,000 تومان
---
57,220,000 تومان
82,690,000 تومان
55,790,000 تومان
39,920,000 تومان
6,000,000 تومان
---
58,950,000 تومان
86,150,000 تومان
54,260,000 تومان
40,630,000 تومان
6,000,000 تومان
---
62,720,000 تومان
93,700,000 تومان
-
42,160,000 تومان
6,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,990,000 تومان 41,860,000 تومان - 31,540,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,250,000 تومان 42,750,000 تومان - 31,920,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,700,000 تومان 43,650,000 تومان 35,570,000 تومان 32,110,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,980,000 تومان 46,210,000 تومان 37,170,000 تومان 32,310,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,320,000 تومان 46,720,000 تومان 36,720,000 تومان 36,470,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,320,000 تومان 45,060,000 تومان 39,280,000 تومان 32,880,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,860,000 تومان 51,970,000 تومان 39,280,000 تومان 33,780,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,310,000 تومان 52,870,000 تومان 41,840,000 تومان 33,970,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,460,000 تومان 55,170,000 تومان 41,140,000 تومان 34,420,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,460,000 تومان 55,170,000 تومان 41,520,000 تومان 34,420,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,650,000 تومان 55,550,000 تومان 41,840,000 تومان 34,480,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,420,000 تومان 57,090,000 تومان - 34,800,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,900,000 تومان 58,240,000 تومان 44,470,000 تومان 35,060,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,890,000 تومان 60,030,000 تومان 43,190,000 تومان 35,380,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,150,000 تومان 60,550,000 تومان - 35,510,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,980,000 تومان 62,210,000 تومان 34,400,000 تومان 35,830,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,170,000 تومان 62,210,000 تومان 44,340,000 تومان 35,570,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,920,000 تومان 68,100,000 تومان 47,730,000 تومان 36,730,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,690,000 تومان 30,470,000 تومان 47,730,000 تومان 36,980,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,650,000 تومان 71,550,000 تومان 48,560,000 تومان 76,800,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,020,000 تومان 76,290,000 تومان 49,780,000 تومان 38,640,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,750,000 تومان 79,750,000 تومان 51,380,000 تومان 39,350,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,220,000 تومان 82,690,000 تومان 55,790,000 تومان 39,920,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,950,000 تومان 86,150,000 تومان 54,260,000 تومان 40,630,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
62,720,000 تومان 93,700,000 تومان - 42,160,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
67,270,000 تومان 102,790,000 تومان 61,750,000 تومان 43,950,000 تومان 6,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

* اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
* 2 قطعه عکس جدید 4*6 رنگی پشت زمینه سفید
* تمکن مالی 50 میلیون تومان برای هر نفربا مهر برجسته
* کپی تمام صفحات شناسنامه
* کپی کارت ملی

خدمات آژانس

* بلیت رفت و برگشت
* اقامت هتل با صبحانه
* ترانسفر فرودگاهی
* ترانسفر از بانکوک به پاتایا و بالعکس زمینی میباشد .
* راهنمای فارسی زبان
* ویزا
* بیمه مسافرتی

توضیحات تکمیلی

* مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
* پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است.
* آژانس ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد.
* در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل فرمایید.

قوانین کنسلی

تور چارتر و غیر قابل کنسل می‌باشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW