آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور پوکت + بانکوک تابستان 1403( ماهان )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
05 تیر 1403
چهار شنبه
13 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
جمعه
15 تیر 1403
سه شنبه
12 تیر 1403
چهار شنبه
20 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
جمعه
22 تیر 1403
سه شنبه
19 تیر 1403
چهار شنبه
27 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
جمعه
29 تیر 1403
سه شنبه
26 تیر 1403
چهار شنبه
03 مرداد 1403
پنجشنبه
28 تیر 1403
جمعه
05 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:30
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
46,710,000 تومان
52,700,000 تومان
-
42,700,000 تومان
5,000,000 تومان
---
48,800,000 تومان
54,880,000 تومان
-
43,150,000 تومان
5,000,000 تومان
---
49,630,000 تومان
56,540,000 تومان
48,980,000 تومان
43,470,000 تومان
5,000,000 تومان
---
49,630,000 تومان
56,540,000 تومان
48,400,000 تومان
43,470,000 تومان
5,000,000 تومان
---
50,210,000 تومان
57,700,000 تومان
-
43,730,000 تومان
5,000,000 تومان
---
51,620,000 تومان
60,510,000 تومان
51,090,000 تومان
44,300,000 تومان
5,000,000 تومان
---
53,090,000 تومان
63,460,000 تومان
50,690,000 تومان
44,880,000 تومان
5,000,000 تومان
---
53,860,000 تومان
64,990,000 تومان
52,820,000 تومان
45,200,000 تومان
5,000,000 تومان
---
55,070,000 تومان
67,420,000 تومان
52,820,000 تومان
45,650,000 تومان
5,000,000 تومان
---
56,480,000 تومان
70,240,000 تومان
53,140,000 تومان
46,220,000 تومان
5,000,000 تومان
---
57,440,000 تومان
72,160,000 تومان
54,540,000 تومان
46,610,000 تومان
5,000,000 تومان
---
58,140,000 تومان
73,570,000 تومان
56,020,000 تومان
46,860,000 تومان
5,000,000 تومان
---
59,040,000 تومان
75,360,000 تومان
55,440,000 تومان
47,250,000 تومان
5,000,000 تومان
---
59,620,000 تومان
76,510,000 تومان
55,950,000 تومان
47,500,000 تومان
5,000,000 تومان
---
60,510,000 تومان
78,300,000 تومان
558,200,001 تومان
47,820,000 تومان
5,000,000 تومان
---
61,980,000 تومان
81,250,000 تومان
58,060,000 تومان
48,400,000 تومان
5,000,000 تومان
---
63,070,000 تومان
83,420,000 تومان
59,020,000 تومان
48,850,000 تومان
5,000,000 تومان
---
63,330,000 تومان
83,940,000 تومان
59,280,000 تومان
48,980,000 تومان
5,000,000 تومان
---
65,310,000 تومان
87,900,000 تومان
61,070,000 تومان
49,740,000 تومان
5,000,000 تومان
---
66,210,000 تومان
89,700,000 تومان
61,840,000 تومان
50,130,000 تومان
5,000,000 تومان
---
66,340,000 تومان
89,950,000 تومان
61,970,000 تومان
61,970,000 تومان
5,000,000 تومان
---
69,220,000 تومان
95,710,000 تومان
64,590,000 تومان
51,340,000 تومان
5,000,000 تومان
---
73,630,000 تومان
104,540,000 تومان
-
53,070,000 تومان
5,000,000 تومان
---
80,610,000 تومان
118,500,000 تومان
74,830,000 تومان
55,890,000 تومان
5,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,710,000 تومان 52,700,000 تومان - 42,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,800,000 تومان 54,880,000 تومان - 43,150,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,630,000 تومان 56,540,000 تومان 48,980,000 تومان 43,470,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,630,000 تومان 56,540,000 تومان 48,400,000 تومان 43,470,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,210,000 تومان 57,700,000 تومان - 43,730,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,620,000 تومان 60,510,000 تومان 51,090,000 تومان 44,300,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,090,000 تومان 63,460,000 تومان 50,690,000 تومان 44,880,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,860,000 تومان 64,990,000 تومان 52,820,000 تومان 45,200,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,070,000 تومان 67,420,000 تومان 52,820,000 تومان 45,650,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,030,000 تومان 69,340,000 تومان - 46,030,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,480,000 تومان 70,240,000 تومان 53,140,000 تومان 46,220,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,440,000 تومان 72,160,000 تومان 54,540,000 تومان 46,610,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,140,000 تومان 73,570,000 تومان 56,020,000 تومان 46,860,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
59,040,000 تومان 75,360,000 تومان 55,440,000 تومان 47,250,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
59,620,000 تومان 76,510,000 تومان 55,950,000 تومان 47,500,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
60,510,000 تومان 78,300,000 تومان 558,200,001 تومان 47,820,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,980,000 تومان 81,250,000 تومان 58,060,000 تومان 48,400,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
63,070,000 تومان 83,420,000 تومان 59,020,000 تومان 48,850,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
63,330,000 تومان 83,940,000 تومان 59,280,000 تومان 48,980,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
65,310,000 تومان 87,900,000 تومان 61,070,000 تومان 49,740,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
66,210,000 تومان 89,700,000 تومان 61,840,000 تومان 50,130,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
66,340,000 تومان 89,950,000 تومان 61,970,000 تومان 61,970,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
69,220,000 تومان 95,710,000 تومان 64,590,000 تومان 51,340,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
73,630,000 تومان 104,540,000 تومان - 53,070,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
80,610,000 تومان 118,500,000 تومان 74,830,000 تومان 55,890,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

* اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
* یک قطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4
* تمکن مالی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان
* کپی شناسنامه و کارت ملی

خدمات آژانس

* بلیط رفت و برگشت
* پرواز از بانکوک به پوکت و بالعکس
* ویزای تایلند
* ترانسفر فرودگاهی

* اقامت در هتل با صبحانه
* بیمه نامه مسافرتی
* راهنمای فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خارج از ساعات کاری با شماره 09121470024 تماس حاصل نمایید.
مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص مسافر مي باشد و آژانس ملوان سیر پارسیان هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
بیمه افراد بالای 60 سال الزامی است و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه گردیده و پرداخت آن به عهده مسافر می باشد .

قوانین کنسلی

پرواز و هتل چارتر میباشد و در صورت کنسلی از سوی مسافر مبلغ کل تور سوخت کامل میگردد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW