آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور بدروم بهار 1403 ( ایران ایرتور- مستقیم )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
24 خرداد 1403
پنجشنبه
31 خرداد 1403
پنجشنبه
31 خرداد 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
پنجشنبه
28 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه میلاس-بودروم
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
31,900,000 تومان
45,900,000 تومان
19,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
38,100,000 تومان
48,300,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
40,100,000 تومان
51,400,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
40,900,000 تومان
52,400,000 تومان
21,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
CLUB
41,300,000 تومان
61,100,000 تومان
-
-
1,990,000 تومان
MAIN
43,200,000 تومان
55,700,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
45,900,000 تومان
59,600,000 تومان
31,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
47,200,000 تومان
62,100,000 تومان
21,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
47,200,000 تومان
62,100,000 تومان
21,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
48,300,000 تومان
78,700,000 تومان
-
-
1,990,000 تومان
---
49,400,000 تومان
65,400,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
51,800,000 تومان
68,600,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
56,900,000 تومان
95,900,000 تومان
24,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
56,900,000 تومان
95,900,000 تومان
22,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
57,600,000 تومان
77,500,000 تومان
22,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
85,300,000 تومان
152,800,000 تومان
23,700,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
135,200,000 تومان
194,100,000 تومان
27,600,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,900,000 تومان 45,900,000 تومان 19,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,100,000 تومان 48,300,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,100,000 تومان 51,400,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,900,000 تومان 52,400,000 تومان 21,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : CLUB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,300,000 تومان 61,100,000 تومان - - 1,990,000 تومان
توضیحات : MAIN
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,200,000 تومان 55,700,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,900,000 تومان 59,600,000 تومان 31,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,200,000 تومان 62,100,000 تومان 21,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,200,000 تومان 62,100,000 تومان 21,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,300,000 تومان 78,700,000 تومان - - 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,400,000 تومان 65,400,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,800,000 تومان 68,600,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,900,000 تومان 95,900,000 تومان 24,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,900,000 تومان 95,900,000 تومان 22,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,600,000 تومان 77,500,000 تومان 22,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
85,300,000 تومان 152,800,000 تومان 23,700,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
135,200,000 تومان 194,100,000 تومان 27,600,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کارت واکسیناسیون

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر تور 6 شب اقامت ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی

توضیحات تکمیلی

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121460024 تماس حاصل بفرمایید...

قوانین کنسلی

در صورت درخواست کنسلی از سمت مسافر به علت چارتر پرواز و گارانتی هتل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW