آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور6 شب مارماریس بهار 1403(پرواز مستقیم دالامان)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
18 خرداد 1403
شنبه
26 خرداد 1403
پنجشنبه
24 خرداد 1403
جمعه
01 تیر 1403
جمعه
25 خرداد 1403
شنبه
02 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
34,550,000 تومان
46,250,000 تومان
34,550,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
41,220,000 تومان
48,200,000 تومان
41,220,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
50,170,000 تومان
66,930,000 تومان
33,410,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
51,500,000 تومان
68,920,000 تومان
34,070,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
SIDE SEA VIEW
53,310,000 تومان
71,830,000 تومان
35,160,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
SIDE SEA VIEW
54,700,000 تومان
85,200,000 تومان
35,710,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
55,130,000 تومان
74,370,000 تومان
35,890,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
55,490,000 تومان
94,330,000 تومان
36,250,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
bungalow
66,020,000 تومان
90,700,000 تومان
41,330,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
66,050,000 تومان
90,620,000 تومان
41,870,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
club
67,830,000 تومان
93,610,000 تومان
42,420,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
68,910,000 تومان
100,110,000 تومان
42,780,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
land view
68,910,000 تومان
100,110,000 تومان
42,780,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
sea view
73,140,000 تومان
101,220,000 تومان
45,380,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
75,270,000 تومان
133,900,000 تومان
45,990,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
land view
75,410,000 تومان
104,350,000 تومان
46,420,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
75,410,000 تومان
104,530,000 تومان
46,420,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
SIDE SEA VIEW
77,090,000 تومان
137,530,000 تومان
47,020,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
sea view
85,980,000 تومان
155,320,000 تومان
51,500,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
87,630,000 تومان
122,860,000 تومان
52,530,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
89,190,000 تومان
124,680,000 تومان
54,090,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
garden view
94,070,000 تومان
119,560,000 تومان
50,920,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
sea view
99,080,000 تومان
138,830,000 تومان
59,650,000 تومان
14,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
34,550,000 تومان 46,250,000 تومان 34,550,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,220,000 تومان 48,200,000 تومان 41,220,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,170,000 تومان 66,930,000 تومان 33,410,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,500,000 تومان 68,920,000 تومان 34,070,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,310,000 تومان 71,830,000 تومان 35,160,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,700,000 تومان 85,200,000 تومان 35,710,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,130,000 تومان 74,370,000 تومان 35,890,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,490,000 تومان 94,330,000 تومان 36,250,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : bungalow
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
66,020,000 تومان 90,700,000 تومان 41,330,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
66,050,000 تومان 90,620,000 تومان 41,870,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : club
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
67,830,000 تومان 93,610,000 تومان 42,420,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
68,910,000 تومان 100,110,000 تومان 42,780,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
68,910,000 تومان 100,110,000 تومان 42,780,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
73,140,000 تومان 101,220,000 تومان 45,380,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
75,270,000 تومان 133,900,000 تومان 45,990,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
75,410,000 تومان 104,350,000 تومان 46,420,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
75,410,000 تومان 104,530,000 تومان 46,420,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
77,090,000 تومان 137,530,000 تومان 47,020,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
85,980,000 تومان 155,320,000 تومان 51,500,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
87,630,000 تومان 122,860,000 تومان 52,530,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
89,190,000 تومان 124,680,000 تومان 54,090,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : garden view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
94,070,000 تومان 119,560,000 تومان 50,920,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
99,080,000 تومان 138,830,000 تومان 59,650,000 تومان 14,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

-6 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 7 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW