آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور6 شب مارماریس بهار 1403(پرواز مستقیم دالامان)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
18 خرداد 1403
شنبه
26 خرداد 1403
پنجشنبه
24 خرداد 1403
جمعه
01 تیر 1403
جمعه
25 خرداد 1403
شنبه
02 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
28,330,000 تومان
38,080,000 تومان
18,900,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
35,000,000 تومان
45,200,000 تومان
24,860,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
37,520,000 تومان
54,940,000 تومان
28,080,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
41,510,000 تومان
54,940,000 تومان
28,080,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
---
41,510,000 تومان
54,940,000 تومان
28,080,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
---
48,050,000 تومان
64,740,000 تومان
31,350,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
49,860,000 تومان
67,650,000 تومان
32,440,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
sea side
52,220,000 تومان
71,640,000 تومان
33,530,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
bungalow
53,310,000 تومان
91,970,000 تومان
34,070,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
land view
55,120,000 تومان
95,600,000 تومان
34,980,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
sea view
57,810,000 تومان
79,260,000 تومان
36,750,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
club
58,330,000 تومان
84,850,000 تومان
36,490,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
land view
58,690,000 تومان
80,720,000 تومان
36,670,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
60,510,000 تومان
83,620,000 تومان
37,760,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
61,480,000 تومان
108,300,000 تومان
38,250,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
---
66,390,000 تومان
92,130,000 تومان
41,040,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
---
66,910,000 تومان
98,500,000 تومان
40,780,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
sea view
70,290,000 تومان
97,980,000 تومان
42,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
---
71,460,000 تومان
99,540,000 تومان
43,380,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
SIDE SEA VIEW
76,530,000 تومان
107,340,000 تومان
46,110,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
79,390,000 تومان
110,980,000 تومان
48,190,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
garden view
83,970,000 تومان
117,000,000 تومان
50,930,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
---
85,240,000 تومان
119,560,000 تومان
50,920,000 تومان
13,990,000 تومان
1,900,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,330,000 تومان 38,080,000 تومان 18,900,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,000,000 تومان 45,200,000 تومان 24,860,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,520,000 تومان 54,940,000 تومان 28,080,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,510,000 تومان 54,940,000 تومان 28,080,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,510,000 تومان 54,940,000 تومان 28,080,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,050,000 تومان 64,740,000 تومان 31,350,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,860,000 تومان 67,650,000 تومان 32,440,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : sea side
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,220,000 تومان 71,640,000 تومان 33,530,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : bungalow
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,310,000 تومان 91,970,000 تومان 34,070,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,120,000 تومان 95,600,000 تومان 34,980,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,810,000 تومان 79,260,000 تومان 36,750,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : club
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,330,000 تومان 84,850,000 تومان 36,490,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,690,000 تومان 80,720,000 تومان 36,670,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
60,510,000 تومان 83,620,000 تومان 37,760,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,480,000 تومان 108,300,000 تومان 38,250,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
66,390,000 تومان 92,130,000 تومان 41,040,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
66,910,000 تومان 98,500,000 تومان 40,780,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
70,290,000 تومان 97,980,000 تومان 42,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
71,460,000 تومان 99,540,000 تومان 43,380,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
76,530,000 تومان 107,340,000 تومان 46,110,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
79,390,000 تومان 110,980,000 تومان 48,190,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : garden view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
83,970,000 تومان 117,000,000 تومان 50,930,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
85,240,000 تومان 119,560,000 تومان 50,920,000 تومان 13,990,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : sea view
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

-6 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 7 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW