آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور کوش آداسی ۶ شب بهار 1403 ( قشم ایر )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
30 خرداد 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
چهار شنبه
06 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
چهار شنبه
13 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
64 تومان
105,360,000 تومان
22,640,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
STD SEA VIEW
23,900,000 تومان
28,480,000 تومان
19,320,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
28,500,000 تومان
35,090,000 تومان
22,280,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
29,300,000 تومان
36,260,000 تومان
17,220,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
43,600,000 تومان
60,070,000 تومان
19,800,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
land view
45,000,000 تومان
59,650,000 تومان
18,860,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
45,500,000 تومان
67,460,000 تومان
19,150,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
SUP SEA SIDE VIEW
45,500,000 تومان
67,460,000 تومان
19,150,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
SUP SEA VIEW
47,400,000 تومان
63,140,000 تومان
19,580,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
48,100,000 تومان
72,260,000 تومان
19,550,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
48,100,000 تومان
72,260,000 تومان
19,550,000 تومان
15,000,000 تومان
990,000 تومان
SEA SIDE VIEW
51,700,000 تومان
69,260,000 تومان
19,850,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
CLUB LAND VIEW
51,900,000 تومان
73,500,000 تومان
34,330,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
land view
53,500,000 تومان
75,820,000 تومان
35,200,000 تومان
15,000,000 تومان
990,000 تومان
sea view
53,700,000 تومان
74,570,000 تومان
19,300,000 تومان
15,000,000 تومان
990,000 تومان
---
53,800,000 تومان
80,150,000 تومان
20,130,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
STD
53,900,000 تومان
82,410,000 تومان
19,440,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
SUP SIDE SEA VIEW
56,800,000 تومان
76,930,000 تومان
20,570,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
SEA VIEW
59,000,000 تومان
95,240,000 تومان
20,570,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
60,500,000 تومان
84,660,000 تومان
19,140,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
69,000,000 تومان
100,480,000 تومان
22,150,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
STD ROOM
72,700,000 تومان
127,690,000 تومان
22,920,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
82,900,000 تومان
115,670,000 تومان
22,610,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
115,100,000 تومان
183,740,000 تومان
26,920,000 تومان
15,000,000 تومان
1,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
64 تومان 105,360,000 تومان 22,640,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : STD SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,900,000 تومان 28,480,000 تومان 19,320,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,500,000 تومان 35,090,000 تومان 22,280,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,300,000 تومان 36,260,000 تومان 17,220,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,600,000 تومان 60,070,000 تومان 19,800,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,000,000 تومان 59,650,000 تومان 18,860,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,500,000 تومان 67,460,000 تومان 19,150,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SUP SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,500,000 تومان 67,460,000 تومان 19,150,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SUP SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,400,000 تومان 63,140,000 تومان 19,580,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,100,000 تومان 72,260,000 تومان 19,550,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,100,000 تومان 72,260,000 تومان 19,550,000 تومان 15,000,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,700,000 تومان 69,260,000 تومان 19,850,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : CLUB LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,900,000 تومان 73,500,000 تومان 34,330,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : land view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,500,000 تومان 75,820,000 تومان 35,200,000 تومان 15,000,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,700,000 تومان 74,570,000 تومان 19,300,000 تومان 15,000,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,800,000 تومان 80,150,000 تومان 20,130,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : STD
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,900,000 تومان 82,410,000 تومان 19,440,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SUP SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,800,000 تومان 76,930,000 تومان 20,570,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
59,000,000 تومان 95,240,000 تومان 20,570,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
60,500,000 تومان 84,660,000 تومان 19,140,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
69,000,000 تومان 100,480,000 تومان 22,150,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : STD ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
72,700,000 تومان 127,690,000 تومان 22,920,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
82,900,000 تومان 115,670,000 تومان 22,610,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
115,100,000 تومان 183,740,000 تومان 26,920,000 تومان 15,000,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 6 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW