آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور بدروم بهار 1403 ( ایران ایرتور- مستقیم )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
24 خرداد 1403
پنجشنبه
31 خرداد 1403
پنجشنبه
31 خرداد 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
پنجشنبه
28 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه میلاس-بودروم
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
29,820,000 تومان
41,130,000 تومان
20,850,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
32,550,000 تومان
44,250,000 تومان
-
-
-
CLUB ROOM
36,450,000 تومان
45,810,000 تومان
20,850,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
36,480,000 تومان
46,200,000 تومان
20,850,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
38,700,000 تومان
55,980,000 تومان
20,700,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
CLUB
38,700,000 تومان
58,500,000 تومان
21,060,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
39,570,000 تومان
50,100,000 تومان
22,800,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
43,000,000 تومان
54,900,000 تومان
22,500,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
43,740,000 تومان
56,340,000 تومان
29,340,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
48,150,000 تومان
62,970,000 تومان
-
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
50,880,000 تومان
66,870,000 تومان
22,800,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
50,880,000 تومان
66,870,000 تومان
22,800,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
52,830,000 تومان
69,900,000 تومان
22,800,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
54,000,000 تومان
71,550,000 تومان
22,800,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
54,000,000 تومان
71,940,000 تومان
22,800,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
74,670,000 تومان
102,750,000 تومان
24,750,000 تومان
24,750,000 تومان
1,990,000 تومان
---
115,620,000 تومان
164,370,000 تومان
28,650,000 تومان
17,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,820,000 تومان 41,130,000 تومان 20,850,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,550,000 تومان 44,250,000 تومان - - -
توضیحات : CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,450,000 تومان 45,810,000 تومان 20,850,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,480,000 تومان 46,200,000 تومان 20,850,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,700,000 تومان 55,980,000 تومان 20,700,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : CLUB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,700,000 تومان 58,500,000 تومان 21,060,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,570,000 تومان 50,100,000 تومان 22,800,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,000,000 تومان 54,900,000 تومان 22,500,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,740,000 تومان 56,340,000 تومان 29,340,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,150,000 تومان 62,970,000 تومان - 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,880,000 تومان 66,870,000 تومان 22,800,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,880,000 تومان 66,870,000 تومان 22,800,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,830,000 تومان 69,900,000 تومان 22,800,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,000,000 تومان 71,550,000 تومان 22,800,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,000,000 تومان 71,940,000 تومان 22,800,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
74,670,000 تومان 102,750,000 تومان 24,750,000 تومان 24,750,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
115,620,000 تومان 164,370,000 تومان 28,650,000 تومان 17,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کارت واکسیناسیون

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر تور 6 شب اقامت ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی

توضیحات تکمیلی

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121460024 تماس حاصل بفرمایید...

قوانین کنسلی

در صورت درخواست کنسلی از سمت مسافر به علت چارتر پرواز و گارانتی هتل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW