آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا 6 شب بهار 1403 ( معراج - دالامان )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
26 خرداد 1403
یکشنبه
03 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 00:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
13,090,000 تومان
17,770,000 تومان
10,750,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
28,910,000 تومان
36,540,000 تومان
21,650,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
34,000,000 تومان
49,980,000 تومان
24,240,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
35,940,000 تومان
53,500,000 تومان
25,020,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
42,260,000 تومان
62,660,000 تومان
28,340,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
42,580,000 تومان
63,240,000 تومان
28,540,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
46,080,000 تومان
68,700,000 تومان
30,100,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
46,080,000 تومان
68,700,000 تومان
30,100,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
47,670,000 تومان
71,440,000 تومان
30,880,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
48,160,000 تومان
68,900,000 تومان
31,340,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
48,820,000 تومان
76,900,000 تومان
31,660,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
53,040,000 تومان
92,430,000 تومان
33,540,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
56,940,000 تومان
100,230,000 تومان
35,490,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
60,320,000 تومان
106,540,000 تومان
37,380,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
60,520,000 تومان
106,920,000 تومان
37,500,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
65,780,000 تومان
91,660,000 تومان
39,980,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
69,100,000 تومان
124,080,000 تومان
41,800,000 تومان
11,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
71,820,000 تومان
112,260,000 تومان
42,960,000 تومان
65,780,000 تومان
1,900,000 تومان
LAND VIEW
80,800,000 تومان
114,340,000 تومان
47,640,000 تومان
11,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,090,000 تومان 17,770,000 تومان 10,750,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,910,000 تومان 36,540,000 تومان 21,650,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
34,000,000 تومان 49,980,000 تومان 24,240,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,940,000 تومان 53,500,000 تومان 25,020,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,260,000 تومان 62,660,000 تومان 28,340,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,580,000 تومان 63,240,000 تومان 28,540,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,080,000 تومان 68,700,000 تومان 30,100,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,080,000 تومان 68,700,000 تومان 30,100,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,670,000 تومان 71,440,000 تومان 30,880,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,160,000 تومان 68,900,000 تومان 31,340,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,820,000 تومان 76,900,000 تومان 31,660,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,040,000 تومان 92,430,000 تومان 33,540,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,940,000 تومان 100,230,000 تومان 35,490,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
60,320,000 تومان 106,540,000 تومان 37,380,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
60,520,000 تومان 106,920,000 تومان 37,500,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
65,780,000 تومان 91,660,000 تومان 39,980,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
69,100,000 تومان 124,080,000 تومان 41,800,000 تومان 11,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
71,820,000 تومان 112,260,000 تومان 42,960,000 تومان 65,780,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
80,800,000 تومان 114,340,000 تومان 47,640,000 تومان 11,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت ایر باس معراج به مقصد دالامان

- 6 شب و 7 روز اقامت با خدمات هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525 تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW