آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور پوکت تابستان 1403 (ماهان-مستقیم)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
11 تیر 1403
سه شنبه
19 تیر 1403
دوشنبه
18 تیر 1403
سه شنبه
26 تیر 1403
دوشنبه
25 تیر 1403
سه شنبه
02 مرداد 1403
دوشنبه
01 مرداد 1403
سه شنبه
09 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:50
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • HKT فرودگاه بین‌المللی پوکت
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 07:00
 • ساعت پرواز 21:25
 • مدت پرواز 07:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
45,320,000 تومان
49,800,000 تومان
43,260,000 تومان
40,630,000 تومان
5,000,000 تومان
---
46,660,000 تومان
52,490,000 تومان
-
41,140,000 تومان
5,000,000 تومان
---
47,560,000 تومان
54,280,000 تومان
48,950,000 تومان
41,530,000 تومان
5,000,000 تومان
---
49,350,000 تومان
57,860,000 تومان
48,500,000 تومان
42,230,000 تومان
10,000,000 تومان
---
50,250,000 تومان
59,660,000 تومان
49,720,000 تومان
42,620,000 تومان
10,000,000 تومان
---
52,940,000 تومان
65,030,000 تومان
50,940,000 تومان
43,700,000 تومان
5,000,000 تومان
---
54,730,000 تومان
68,620,000 تومان
51,320,000 تومان
44,410,000 تومان
5,000,000 تومان
---
56,070,000 تومان
71,300,000 تومان
53,370,000 تومان
44,920,000 تومان
10,000,000 تومان
---
56,520,000 تومان
72,200,000 تومان
52,980,000 تومان
45,500,000 تومان
10,000,000 تومان
---
57,420,000 تومان
73,990,000 تومان
53,750,000 تومان
45,500,000 تومان
5,000,000 تومان
---
57,860,000 تومان
74,890,000 تومان
54,140,000 تومان
45,620,000 تومان
5,000,000 تومان
---
61,000,000 تومان
81,160,000 تومان
57,020,000 تومان
46,900,000 تومان
5,000,000 تومان
---
61,450,000 تومان
820,600,000 تومان
57,400,000 تومان
47,340,000 تومان
5,000,000 تومان
---
61,900,000 تومان
82,950,000 تومان
57,780,000 تومان
47,290,000 تومان
5,000,000 تومان
---
62,790,000 تومان
84,740,000 تومان
59,380,000 تومان
47,990,000 تومان
5,000,000 تومان
---
63,690,000 تومان
86,540,000 تومان
59,380,000 تومان
27,990,000 تومان
5,000,000 تومان
---
64,140,000 تومان
87,430,000 تومان
59,830,000 تومان
48,180,000 تومان
5,000,000 تومان
---
67,290,000 تومان
93,750,000 تومان
66,240,000 تومان
49,410,000 تومان
5,000,000 تومان
---
71,110,000 تومان
53,390,000 تومان
47,290,000 تومان
41,340,000 تومان
5,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,320,000 تومان 49,800,000 تومان 43,260,000 تومان 40,630,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,660,000 تومان 52,490,000 تومان - 41,140,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,560,000 تومان 54,280,000 تومان 48,950,000 تومان 41,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,350,000 تومان 57,860,000 تومان 48,500,000 تومان 42,230,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
50,250,000 تومان 59,660,000 تومان 49,720,000 تومان 42,620,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,940,000 تومان 65,030,000 تومان 50,940,000 تومان 43,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,730,000 تومان 68,620,000 تومان 51,320,000 تومان 44,410,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,070,000 تومان 71,300,000 تومان 53,370,000 تومان 44,920,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,520,000 تومان 72,200,000 تومان 52,980,000 تومان 45,500,000 تومان 10,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,420,000 تومان 73,990,000 تومان 53,750,000 تومان 45,500,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,860,000 تومان 74,890,000 تومان 54,140,000 تومان 45,620,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,000,000 تومان 81,160,000 تومان 57,020,000 تومان 46,900,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,450,000 تومان 820,600,000 تومان 57,400,000 تومان 47,340,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,900,000 تومان 82,950,000 تومان 57,780,000 تومان 47,290,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
62,790,000 تومان 84,740,000 تومان 59,380,000 تومان 47,990,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
63,690,000 تومان 86,540,000 تومان 59,380,000 تومان 27,990,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
64,140,000 تومان 87,430,000 تومان 59,830,000 تومان 48,180,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
67,290,000 تومان 93,750,000 تومان 66,240,000 تومان 49,410,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
71,110,000 تومان 53,390,000 تومان 47,290,000 تومان 41,340,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. 
هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 
پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. 
بار مجاز پرواز 30کیلوگرم و بار کابین 8 کیلوگرم میباشد در اتاق TRP تخت نفر سوم EXTBED میباشد. 
در صورت تماس جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.

منتظر تماس شما هستیم ...


مدارک لازم جهت اخذ ویزا :
* پاسپورت با اعتبار 7 ماهه
* کپی شناسنامه
* کپی کارت ملی
تمکن مالی با موجودی 50 میلیون تومان به بالا بابت هر مسافر* 2 قطعه عکس 4*6 رنگی پشت زمینه سفید جدید

خدمات آژانس

پرواز ایرباس ماهان هر هفته دوشنبه ها

اقامت هتل با صبحانه

بیمه نامه مسافرتی

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

راهنمای فارسی زبان


پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .

پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW