آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور بانکوک تابستان 1403(ماهان)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
05 تیر 1403
چهار شنبه
13 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
جمعه
15 تیر 1403
سه شنبه
12 تیر 1403
چهار شنبه
20 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
جمعه
22 تیر 1403
سه شنبه
19 تیر 1403
چهار شنبه
27 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
جمعه
29 تیر 1403
سه شنبه
26 تیر 1403
چهار شنبه
03 مرداد 1403
پنجشنبه
28 تیر 1403
جمعه
05 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:50
 • ساعت پرواز 21:45
 • مدت پرواز 07:50
فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • BKK فرودگاه بین‌المللی سووارنابومی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 07:50
 • ساعت پرواز 22:30
 • مدت پرواز 07:50
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
37,110,000 تومان
44,380,000 تومان
37,900,000 تومان
32,340,000 تومان
5,000,000 تومان
---
38,110,000 تومان
44,380,000 تومان
-
32,340,000 تومان
5,000,000 تومان
---
38,560,000 تومان
45,280,000 تومان
35,920,000 تومان
32,530,000 تومان
5,000,000 تومان
---
40,350,000 تومان
48,860,000 تومان
37,520,000 تومان
33,230,000 تومان
5,000,000 تومان
---
40,350,000 تومان
48,860,000 تومان
37,520,000 تومان
33,230,000 تومان
5,000,000 تومان
---
41,250,000 تومان
50,660,000 تومان
-
33,620,000 تومان
5,000,000 تومان
---
42,590,000 تومان
53,340,000 تومان
39,500,000 تومان
34,130,000 تومان
5,000,000 تومان
---
43,940,000 تومان
56,030,000 تومان
41,940,000 تومان
34,700,000 تومان
5,000,000 تومان
---
43,940,000 تومان
56,030,000 تومان
41,940,000 تومان
34,700,000 تومان
5,000,000 تومان
---
44,830,000 تومان
57,820,000 تومان
41,100,000 تومان
35,020,000 تومان
5,000,000 تومان
---
45,280,000 تومان
58,720,000 تومان
41,940,000 تومان
35,220,000 تومان
5,000,000 تومان
---
46,620,000 تومان
61,410,000 تومان
48,020,000 تومان
35,730,000 تومان
5,000,000 تومان
---
47,520,000 تومان
63,200,000 تومان
43,980,000 تومان
36,110,000 تومان
5,000,000 تومان
---
48,420,000 تومان
64,990,000 تومان
44,750,000 تومان
36,500,000 تومان
5,000,000 تومان
---
48,420,000 تومان
64,990,000 تومان
44,750,000 تومان
36,500,000 تومان
5,000,000 تومان
---
48,860,000 تومان
65,890,000 تومان
45,140,000 تومان
36,620,000 تومان
5,000,000 تومان
---
48,860,000 تومان
65,890,000 تومان
45,140,000 تومان
36,620,000 تومان
5,000,000 تومان
---
51,550,000 تومان
71,260,000 تومان
47,570,000 تومان
37,710,000 تومان
5,000,000 تومان
---
51,550,000 تومان
71,260,000 تومان
47,570,000 تومان
37,710,000 تومان
5,000,000 تومان
---
53,790,000 تومان
75,740,000 تومان
49,620,000 تومان
38,610,000 تومان
5,000,000 تومان
---
56,930,000 تومان
82,020,000 تومان
52,430,000 تومان
39,890,000 تومان
5,000,000 تومان
---
57,380,000 تومان
82,910,000 تومان
52,820,000 تومان
40,080,000 تومان
5,000,000 تومان
---
61,860,000 تومان
91,870,000 تومان
56,850,000 تومان
41,870,000 تومان
5,000,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,110,000 تومان 44,380,000 تومان 37,900,000 تومان 32,340,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,110,000 تومان 44,380,000 تومان - 32,340,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,560,000 تومان 45,280,000 تومان 35,920,000 تومان 32,530,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,350,000 تومان 48,860,000 تومان 37,520,000 تومان 33,230,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,350,000 تومان 48,860,000 تومان 37,520,000 تومان 33,230,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,250,000 تومان 50,660,000 تومان - 33,620,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,590,000 تومان 53,340,000 تومان 39,500,000 تومان 34,130,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,940,000 تومان 56,030,000 تومان 41,940,000 تومان 34,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,940,000 تومان 56,030,000 تومان 41,940,000 تومان 34,700,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,830,000 تومان 57,820,000 تومان 41,100,000 تومان 35,020,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,280,000 تومان 58,720,000 تومان 41,940,000 تومان 35,220,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,620,000 تومان 61,410,000 تومان 48,020,000 تومان 35,730,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,520,000 تومان 63,200,000 تومان 43,980,000 تومان 36,110,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,420,000 تومان 64,990,000 تومان 44,750,000 تومان 36,500,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,420,000 تومان 64,990,000 تومان 44,750,000 تومان 36,500,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,860,000 تومان 65,890,000 تومان 45,140,000 تومان 36,620,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,860,000 تومان 65,890,000 تومان 45,140,000 تومان 36,620,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,550,000 تومان 71,260,000 تومان 47,570,000 تومان 37,710,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,550,000 تومان 71,260,000 تومان 47,570,000 تومان 37,710,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,790,000 تومان 75,740,000 تومان 49,620,000 تومان 38,610,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,930,000 تومان 82,020,000 تومان 52,430,000 تومان 39,890,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,380,000 تومان 82,910,000 تومان 52,820,000 تومان 40,080,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
61,860,000 تومان 91,870,000 تومان 56,850,000 تومان 41,870,000 تومان 5,000,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

 اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار

 دوقطعه عکس رنگی پشت زمینه سفید 6*4

 تمکن مالی به لاتین با موجودی 50 میلیون تومان به بالا بابت هر مسافر

 کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

خدمات آژانس

 پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان هر هفته سه شنبه ها و پنج شنبه ها

 7 شب اقامت در هتل با صبحانه

 ویزای تایلند

ترانسفر فرودگاهی

 بیمه مسافرتی

 راهنمای فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد میباشد .

نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس پایین ترین نرخ پروازی می باشد و احتمال تغییر نرخ با توجه به تاریخ سفر مسافر وجود دارد .
مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.

قوانین کنسلی

 پرواز چارتری و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW