آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور بدروم بهار 1403 ( ایران ایرتور- مستقیم )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
24 خرداد 1403
پنجشنبه
31 خرداد 1403
پنجشنبه
31 خرداد 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
پنجشنبه
14 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
پنجشنبه
21 تیر 1403
پنجشنبه
28 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه میلاس-بودروم
 • BJV فرودگاه میلاس-بودروم
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
31,100,000 تومان
44,800,000 تومان
19,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
37,700,000 تومان
54,500,000 تومان
-
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
CLUB ROOM
38,100,000 تومان
48,300,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
40,100,000 تومان
51,400,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
40,900,000 تومان
52,400,000 تومان
21,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
CLUB
41,300,000 تومان
53,300,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
42,800,000 تومان
66,800,000 تومان
21,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
44,500,000 تومان
57,800,000 تومان
31,200,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
44,500,000 تومان
57,800,000 تومان
21,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
47,100,000 تومان
76,400,000 تومان
-
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
51,800,000 تومان
68,600,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
53,300,000 تومان
70,900,000 تومان
21,800,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
55,700,000 تومان
74,400,000 تومان
22,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
56,900,000 تومان
95,900,000 تومان
22,500,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
73,600,000 تومان
129,400,000 تومان
23,700,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
84,900,000 تومان
152,060,000 تومان
25,700,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
127,800,000 تومان
182,800,000 تومان
27,600,000 تومان
16,500,000 تومان
1,990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,100,000 تومان 44,800,000 تومان 19,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,700,000 تومان 54,500,000 تومان - 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : CLUB ROOM
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,100,000 تومان 48,300,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,100,000 تومان 51,400,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,900,000 تومان 52,400,000 تومان 21,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : CLUB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,300,000 تومان 53,300,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,800,000 تومان 66,800,000 تومان 21,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,500,000 تومان 57,800,000 تومان 31,200,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,500,000 تومان 57,800,000 تومان 21,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,100,000 تومان 76,400,000 تومان - 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,800,000 تومان 68,600,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
53,300,000 تومان 70,900,000 تومان 21,800,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
55,700,000 تومان 74,400,000 تومان 22,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
56,900,000 تومان 95,900,000 تومان 22,500,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
73,600,000 تومان 129,400,000 تومان 23,700,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
84,900,000 تومان 152,060,000 تومان 25,700,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
127,800,000 تومان 182,800,000 تومان 27,600,000 تومان 16,500,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کارت واکسیناسیون

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر تور 6 شب اقامت ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی

توضیحات تکمیلی

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121460024 تماس حاصل بفرمایید...

قوانین کنسلی

در صورت درخواست کنسلی از سمت مسافر به علت چارتر پرواز و گارانتی هتل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW