آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور استانبول 5 شب بهار 1403 ( قشم ایر )

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
28 خرداد 1403
شنبه
02 تیر 1403
سه شنبه
29 خرداد 1403
یکشنبه
03 تیر 1403
چهار شنبه
30 خرداد 1403
دوشنبه
04 تیر 1403
جمعه
01 تیر 1403
چهار شنبه
06 تیر 1403
شنبه
02 تیر 1403
پنجشنبه
07 تیر 1403
دوشنبه
04 تیر 1403
شنبه
09 تیر 1403
سه شنبه
05 تیر 1403
یکشنبه
10 تیر 1403
چهار شنبه
06 تیر 1403
دوشنبه
11 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
15,900,000 تومان
20,800,000 تومان
15,600,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
17,200,000 تومان
21,100,000 تومان
16,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
17,800,000 تومان
22,300,000 تومان
16,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
18,550,000 تومان
23,800,000 تومان
16,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
18,550,000 تومان
23,800,000 تومان
16,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
19,900,000 تومان
26,500,000 تومان
16,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
20,800,000 تومان
28,200,000 تومان
16,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
21,550,000 تومان
29,800,000 تومان
19,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
21,850,000 تومان
30,400,000 تومان
16,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
23,050,000 تومان
32,800,000 تومان
16,600,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
24,100,000 تومان
34,900,000 تومان
19,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
24,550,000 تومان
35,800,000 تومان
17,800,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
27,700,000 تومان
42,100,000 تومان
19,300,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
29,300,000 تومان
40,500,000 تومان
19,700,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
29,350,000 تومان
42,400,000 تومان
17,800,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
32,050,000 تومان
50,800,000 تومان
19,600,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
34,900,000 تومان
56,500,000 تومان
18,420,000 تومان
13,300,000 تومان
990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,900,000 تومان 20,800,000 تومان 15,600,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,200,000 تومان 21,100,000 تومان 16,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,800,000 تومان 22,300,000 تومان 16,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,550,000 تومان 23,800,000 تومان 16,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,550,000 تومان 23,800,000 تومان 16,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,900,000 تومان 26,500,000 تومان 16,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,800,000 تومان 28,200,000 تومان 16,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,550,000 تومان 29,800,000 تومان 19,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,850,000 تومان 30,400,000 تومان 16,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,050,000 تومان 32,800,000 تومان 16,600,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
24,100,000 تومان 34,900,000 تومان 19,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
24,550,000 تومان 35,800,000 تومان 17,800,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,700,000 تومان 42,100,000 تومان 19,300,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,300,000 تومان 40,500,000 تومان 19,700,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,350,000 تومان 42,400,000 تومان 17,800,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,050,000 تومان 50,800,000 تومان 19,600,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
34,900,000 تومان 56,500,000 تومان 18,420,000 تومان 13,300,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم:

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس:

- بلیط رفت و برگشت

- 5 شب اقامت هتل

- بیمه مسافرتی

- ترانسفر فرودگاهی 

 -لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی:

- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.

 - بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

- هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. 

- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر پارسیان همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. با شماره 02191006525تماس حاصل بفرمایید.

- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل بفرمایید.

- منتظر تماس شما هستیم....

قوانین کنسلی:

پرواز چارتر و در صورت کنسلی 100% سوخت کامل می باشد.


طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW