آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور کوش آداسی ۶ شب نوروز 1403(قشم ایر)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
یکشنبه
27 اسفند 1402
دوشنبه
06 فروردین 1403
سه شنبه
29 اسفند 1402
سه شنبه
07 فروردین 1403
چهار شنبه
01 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
یکشنبه
05 فروردین 1403
یکشنبه
12 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
سه شنبه
14 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
چهار شنبه
15 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
25,830,000 تومان
28,300,000 تومان
23,350,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
27,040,000 تومان
30,120,000 تومان
23,970,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
27,580,000 تومان
31,120,000 تومان
24,040,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
30,460,000 تومان
35,410,000 تومان
23,380,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
30,460,000 تومان
35,410,000 تومان
23,380,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
30,500,000 تومان
35,490,000 تومان
25,890,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
31,520,000 تومان
36,830,000 تومان
23,730,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
32,940,000 تومان
40,370,000 تومان
26,920,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
34,350,000 تومان
41,080,000 تومان
24,440,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
35,880,000 تومان
43,560,000 تومان
28,580,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
36,830,000 تومان
48,870,000 تومان
24,790,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
دید از کنار
37,540,000 تومان
46,030,000 تومان
25,150,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
37,540,000 تومان
50,280,000 تومان
25,150,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
دید از کنار
38,950,000 تومان
53,540,000 تومان
30,120,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
38,960,000 تومان
48,160,000 تومان
25,150,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
38,970,000 تومان
52,780,000 تومان
24,460,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
39,670,000 تومان
49,220,000 تومان
25,510,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
دید از کنار
42,140,000 تومان
59,130,000 تومان
26,210,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
42,660,000 تومان
53,630,000 تومان
31,680,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
43,200,000 تومان
61,260,000 تومان
26,560,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
44,260,000 تومان
63,030,000 تومان
26,920,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
44,620,000 تومان
-
32,940,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
47,450,000 تومان
60,900,000 تومان
27,630,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,830,000 تومان 28,300,000 تومان 23,350,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,040,000 تومان 30,120,000 تومان 23,970,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,580,000 تومان 31,120,000 تومان 24,040,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
30,460,000 تومان 35,410,000 تومان 23,380,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
30,460,000 تومان 35,410,000 تومان 23,380,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
30,500,000 تومان 35,490,000 تومان 25,890,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,520,000 تومان 36,830,000 تومان 23,730,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,940,000 تومان 40,370,000 تومان 26,920,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
34,350,000 تومان 41,080,000 تومان 24,440,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,880,000 تومان 43,560,000 تومان 28,580,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,830,000 تومان 48,870,000 تومان 24,790,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : دید از کنار
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,030,000 تومان 49,320,000 تومان - - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,540,000 تومان 46,030,000 تومان 25,150,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,540,000 تومان 50,280,000 تومان 25,150,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : دید از کنار
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,950,000 تومان 53,540,000 تومان 30,120,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,960,000 تومان 48,160,000 تومان 25,150,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,970,000 تومان 52,780,000 تومان 24,460,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,670,000 تومان 49,220,000 تومان 25,510,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : دید از کنار
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,140,000 تومان 59,130,000 تومان 26,210,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,660,000 تومان 53,630,000 تومان 31,680,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,200,000 تومان 61,260,000 تومان 26,560,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,260,000 تومان 63,030,000 تومان 26,920,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,620,000 تومان - 32,940,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,450,000 تومان 60,900,000 تومان 27,630,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 ابولفضل عباسی 021-91006525
7 آرزو باقری 021-91006525
8 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار . همراه داشتن تست منفی PCR با 72 ساعت اعتبار و کارت واکسیناسیون با گذشت 14 روز از دوز دوم واکسن

خدمات آژانس

پرواز رفت و برگشت با پروازایران ایرتور 6 شب و 7 روز اقامت همراه صبحانه . ناهار . شام طبق پکیج ترانسفر فرودگاهی بیمه نامه مسافرتی راهنمای فارسی زبان پشتیبانی هنگام سفر در هر ساعت از شبانه روز

توضیحات تکمیلی

نرخ کودک زیر 2 سال1399000 تومان میباشد . پرداخت 30% مبلغ تور هنگام رزرو بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود . مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد در صورت نداشتن اعتبار به شما مشتری عزیز اطلاع خواهیم داد. شرکت خدمات مسافرتی ملوان همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد جهت ارتباط سریع و آسان با ما با شماره 91006525 تماس بگیرید. تماس در ساعت غیر کاری :09121760024 منتظر تماس شما هستیم ...

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW