آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور استانبول 5 شب نوروز 1403(قشم ایر)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
28 اسفند 1402
شنبه
04 فروردین 1403
سه شنبه
29 اسفند 1402
یکشنبه
05 فروردین 1403
چهار شنبه
01 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
پنجشنبه
02 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
جمعه
03 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
شنبه
04 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
یکشنبه
05 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
شنبه
11 فروردین 1403
سه شنبه
07 فروردین 1403
یکشنبه
12 فروردین 1403
چهار شنبه
08 فروردین 1403
یکشنبه
12 فروردین 1403
پنجشنبه
09 فروردین 1403
دوشنبه
13 فروردین 1403
جمعه
10 فروردین 1403
چهار شنبه
15 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 17:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
19,770,000 تومان
23,540,000 تومان
18,900,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
20,640,000 تومان
25,280,000 تومان
18,900,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
21,080,000 تومان
26,650,000 تومان
18,900,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
21,800,000 تومان
27,600,000 تومان
18,900,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
21,940,000 تومان
27,890,000 تومان
19,190,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
22,410,000 تومان
28,820,000 تومان
18,900,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
23,400,000 تومان
30,790,000 تومان
21,800,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
23,830,000 تومان
31,660,000 تومان
18,900,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
23,980,000 تومان
31,950,000 تومان
19,190,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
23,980,000 تومان
31,950,000 تومان
20,350,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
24,260,000 تومان
32,530,000 تومان
18,900,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
24,700,000 تومان
33,400,000 تومان
20,350,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
25,200,000 تومان
33,900,000 تومان
20,850,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
25,420,000 تومان
34,850,000 تومان
21,220,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
26,730,000 تومان
37,460,000 تومان
21,640,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
27,020,000 تومان
38,050,000 تومان
21,040,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
27,310,000 تومان
38,620,000 تومان
20,350,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
27,600,000 تومان
39,200,000 تومان
20,640,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
28,130,000 تومان
40,260,000 تومان
22,300,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
28,280,000 تومان
40,570,000 تومان
22,300,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
28,760,000 تومان
41,520,000 تومان
20,930,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
29,230,000 تومان
42,460,000 تومان
22,930,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
30,800,000 تومان
42,460,000 تومان
22,300,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
31,750,000 تومان
44,350,000 تومان
25,450,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
31,750,000 تومان
44,350,000 تومان
23,880,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
31,950,000 تومان
45,000,000 تومان
20,350,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
32,540,000 تومان
49,080,000 تومان
20,720,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
32,700,000 تومان
49,390,000 تومان
21,040,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
32,820,000 تومان
49,140,000 تومان
24,990,000 تومان
24,990,000 تومان
1,790,000 تومان
---
37,760,000 تومان
58,520,000 تومان
21,040,000 تومان
16,000,000 تومان
1,790,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,770,000 تومان 23,540,000 تومان 18,900,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,640,000 تومان 25,280,000 تومان 18,900,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,080,000 تومان 26,650,000 تومان 18,900,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,800,000 تومان 27,600,000 تومان 18,900,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
21,940,000 تومان 27,890,000 تومان 19,190,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,410,000 تومان 28,820,000 تومان 18,900,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,400,000 تومان 30,790,000 تومان 21,800,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,830,000 تومان 31,660,000 تومان 18,900,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,980,000 تومان 31,950,000 تومان 19,190,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,980,000 تومان 31,950,000 تومان 20,350,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
24,260,000 تومان 32,530,000 تومان 18,900,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
24,700,000 تومان 33,400,000 تومان 20,350,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,200,000 تومان 33,900,000 تومان 20,850,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,420,000 تومان 34,850,000 تومان 21,220,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
26,730,000 تومان 37,460,000 تومان 21,640,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,020,000 تومان 38,050,000 تومان 21,040,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,310,000 تومان 38,620,000 تومان 20,350,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,600,000 تومان 39,200,000 تومان 20,640,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,130,000 تومان 40,260,000 تومان 22,300,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,280,000 تومان 40,570,000 تومان 22,300,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,760,000 تومان 41,520,000 تومان 20,930,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
29,230,000 تومان 42,460,000 تومان 22,930,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
30,800,000 تومان 42,460,000 تومان 22,300,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,750,000 تومان 44,350,000 تومان 25,450,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,750,000 تومان 44,350,000 تومان 23,880,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,950,000 تومان 45,000,000 تومان 20,350,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,540,000 تومان 49,080,000 تومان 20,720,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,700,000 تومان 49,390,000 تومان 21,040,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,820,000 تومان 49,140,000 تومان 24,990,000 تومان 24,990,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,760,000 تومان 58,520,000 تومان 21,040,000 تومان 16,000,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 ابولفضل عباسی 021-91006525
7 آرزو باقری 021-91006525
8 سارا سادات 021-91006525
توضیحات‌
مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه از زمان سفر

خدمات آژانس

- پرواز ایرباس A300-600 مدرن قشم ایر - همه روزه ساعت رفت18:45 و ساعت برگشت 13:30 جز روزهای دوشنبه و جمعه که ساعت رفت 18:45 و ساعت برگشت 22:45 میباشد - اقامت هتل با خدمات صبحانه - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

رفت پکیج ساعت 18:45 و برگشت 13:30 با پرواز قشم ایر میباشد . روز های دوشنبه وجمعه ساعت رفت 18:45وساعت برگشت 22:45 میباشد *نرخ کودک بدون تخت 7000000 و نوزاد 590000 تومان میباشد. پرداخت 30% از مبلغ كل تور در زمان ثبت نام الزامي مي باشد. شرکت خدمات مسافرتی ملوان سیر همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد . حداقل اعتبار پاسپورت در زمان پرواز رفت 7 ماه میباشد در غیر اینصورت الزام به تمدید پاسپورت جدید میباشد درصورت نیاز به تغییر ساعت پروازی صبح به شب باکانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید.. منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

درصورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور ، تا یک ماه قبل از پرواز 20% قیمت کل تور و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30% قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و ما بقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW