آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا ۶ شب نوروز 1403 (قشم ایر)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
دوشنبه
28 اسفند 1402
یکشنبه
05 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
سه شنبه
14 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 23:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه دنیزلی
 • DNZ فرودگاه دنیزلی
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
27,390,000 تومان
31,890,000 تومان
25,160,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
32,230,000 تومان
37,810,000 تومان
26,280,000 تومان
21,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
35,580,000 تومان
41,900,000 تومان
27,390,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
35,950,000 تومان
45,250,000 تومان
27,390,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
36,690,000 تومان
46,370,000 تومان
27,770,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
37,810,000 تومان
48,230,000 تومان
30,370,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
38,930,000 تومان
47,110,000 تومان
28,510,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
39,670,000 تومان
49,710,000 تومان
28,510,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
40,040,000 تومان
49,340,000 تومان
31,490,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
40,790,000 تومان
49,710,000 تومان
28,880,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
40,790,000 تومان
50,460,000 تومان
31,860,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
42,270,000 تومان
56,040,000 تومان
29,630,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
42,960,000 تومان
53,000,000 تومان
29,940,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
45,990,000 تومان
62,360,000 تومان
30,740,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
46,740,000 تومان
58,640,000 تومان
31,110,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
47,110,000 تومان
59,390,000 تومان
31,110,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
47,480,000 تومان
62,360,000 تومان
32,230,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
47,850,000 تومان
60,500,000 تومان
31,490,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
51,840,000 تومان
66,480,000 تومان
32,810,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
52,690,000 تومان
67,570,000 تومان
32,970,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
54,550,000 تومان
76,870,000 تومان
33,720,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
58,270,000 تومان
76,130,000 تومان
40,790,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
60,130,000 تومان
78,730,000 تومان
35,580,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
63,850,000 تومان
84,310,000 تومان
36,690,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
81,330,000 تومان
110,720,000 تومان
42,650,000 تومان
23,500,000 تومان
1,900,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,390,000 تومان 31,890,000 تومان 25,160,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,230,000 تومان 37,810,000 تومان 26,280,000 تومان 21,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,580,000 تومان 41,900,000 تومان 27,390,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,950,000 تومان 45,250,000 تومان 27,390,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,690,000 تومان 46,370,000 تومان 27,770,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,810,000 تومان 48,230,000 تومان 30,370,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,930,000 تومان 47,110,000 تومان 28,510,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,670,000 تومان 49,710,000 تومان 28,510,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,040,000 تومان 49,340,000 تومان 31,490,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,790,000 تومان 49,710,000 تومان 28,880,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
40,790,000 تومان 50,460,000 تومان 31,860,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,270,000 تومان 56,040,000 تومان 29,630,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,960,000 تومان 53,000,000 تومان 29,940,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,990,000 تومان 62,360,000 تومان 30,740,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,740,000 تومان 58,640,000 تومان 31,110,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,110,000 تومان 59,390,000 تومان 31,110,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,480,000 تومان 62,360,000 تومان 32,230,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,850,000 تومان 60,500,000 تومان 31,490,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
51,840,000 تومان 66,480,000 تومان 32,810,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
52,690,000 تومان 67,570,000 تومان 32,970,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
54,550,000 تومان 76,870,000 تومان 33,720,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
58,270,000 تومان 76,130,000 تومان 40,790,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
60,130,000 تومان 78,730,000 تومان 35,580,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
63,850,000 تومان 84,310,000 تومان 36,690,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
81,330,000 تومان 110,720,000 تومان 42,650,000 تومان 23,500,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 سحر شیاسی 021-91006525
5 مائده رزمجو 021-91006525
6 ابولفضل عباسی 021-91006525
7 آرزو باقری 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ایرباس آتا 6 شب و 7 روز اقامت هتل با خدمات هتل لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی (افراد زیر 60 سال) ترانسفر فرودگاهی پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

توضیحات تکمیلی

- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.. - نرخ کودک زیر 2 سال 990000 تومان میباشد. - مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد. - بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد. - پرداخت 60% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. - شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملوان سیر همه روزه از ساعت 9 الی 18 پاسخگوی شما عزیزان میباشد. - در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید. منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

درصورت مثبت شدن تست کرونا مسافر: کنسلی تور 72 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور بدون جریمه استرداد خواهدشد , کنسلی تور 48 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور با 50% جریمه استرداد خواهد شد . کنسلی تور زیر 48 ساعت قبل از پرواز, هزینه تور شامل سوخت کامل میباشد.

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW