آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا بهار 1402 (پرواز فری برد)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
05 خرداد 1402
پنجشنبه
11 خرداد 1402
سه شنبه
09 خرداد 1402
دوشنبه
15 خرداد 1402
جمعه
12 خرداد 1402
پنجشنبه
18 خرداد 1402
جمعه
19 خرداد 1402
پنجشنبه
25 خرداد 1402
سه شنبه
23 خرداد 1402
دوشنبه
29 خرداد 1402
جمعه
26 خرداد 1402
پنجشنبه
01 تیر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 01:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:50
 • مدت پرواز 01:00
 • ساعت پرواز 04:50
 • مدت پرواز 01:00
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:50
 • مدت پرواز 01:00
 • ساعت پرواز 19:50
 • مدت پرواز 01:00
فرودگاه قاضی پاشا
 • GZP فرودگاه قاضی پاشا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • فری‌برد
 • Economy
 • ساعت پرواز 21:15
 • مدت پرواز 04:00
 • ساعت پرواز 21:15
 • مدت پرواز 04:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
25,990,000 تومان
33,990,000 تومان
24,890,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
33,490,000 تومان
40,590,000 تومان
27,990,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
39,190,000 تومان
53,190,000 تومان
30,790,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
41,790,000 تومان
52,890,000 تومان
32,090,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
43,290,000 تومان
55,190,000 تومان
32,790,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
47,290,000 تومان
63,790,000 تومان
34,890,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
48,790,000 تومان
71,490,000 تومان
-
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
49,590,000 تومان
67,390,000 تومان
35,990,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
65,590,000 تومان
88,590,000 تومان
43,990,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
65,790,000 تومان
88,890,000 تومان
44,090,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
71,890,000 تومان
105,590,000 تومان
47,190,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
82,290,000 تومان
113,700,000 تومان
52,390,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
91,290,000 تومان
127,190,000 تومان
56,890,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
91,590,000 تومان
127,690,000 تومان
56,970,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
138,090,000 تومان
220,590,000 تومان
80,290,000 تومان
20,990,000 تومان
990,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,990,000 تومان 33,990,000 تومان 24,890,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
33,490,000 تومان 40,590,000 تومان 27,990,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,190,000 تومان 53,190,000 تومان 30,790,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,790,000 تومان 52,890,000 تومان 32,090,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,290,000 تومان 55,190,000 تومان 32,790,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
47,290,000 تومان 63,790,000 تومان 34,890,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
48,790,000 تومان 71,490,000 تومان - 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
49,590,000 تومان 67,390,000 تومان 35,990,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
65,590,000 تومان 88,590,000 تومان 43,990,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
65,790,000 تومان 88,890,000 تومان 44,090,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
71,890,000 تومان 105,590,000 تومان 47,190,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
82,290,000 تومان 113,700,000 تومان 52,390,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
91,290,000 تومان 127,190,000 تومان 56,890,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
91,590,000 تومان 127,690,000 تومان 56,970,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
138,090,000 تومان 220,590,000 تومان 80,290,000 تومان 20,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار کارت واکسن دیجیتال

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت پروازفری برد / 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل / ترانسفر رفت برگشت فرودگاهی / لیدر فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

1.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد 2.پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد مي باشد و در صورت کنسلی ، جریمه طبق قوانین ایرلاین و هتل کسر می گردد. 3.مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد. 4. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. 5.پرداخت 60 درصد نرخ تور در هنگام عقد قرارداد الزامی است, در صورت عدم پرداخت به موقع نرخ تورها با نرخ ارز روز محاسبه میشود. جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره همراه 09121760024 آقای امیری تماس حاصل فرمایید. منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

تور چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW