آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور بدروم بهار 1402 (پرواز ایران ایرتور)

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
05 خرداد 1402
جمعه
12 خرداد 1402
جمعه
19 خرداد 1402
جمعه
26 خرداد 1402
چهار شنبه
24 خرداد 1402
چهار شنبه
31 خرداد 1402
چهار شنبه
31 خرداد 1402
چهار شنبه
07 تیر 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ADB عدنان مندرس
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 01:00
 • مدت پرواز 03:00
عدنان مندرس
 • ADB عدنان مندرس
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
22,590,000 تومان
25,390,000 تومان
15,590,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
25,490,000 تومان
30,990,000 تومان
15,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
25,990,000 تومان
31,990,000 تومان
15,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
27,890,000 تومان
33,590,000 تومان
15,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
28,890,000 تومان
36,590,000 تومان
22,590,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
32,990,000 تومان
42,190,000 تومان
15,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
33,790,000 تومان
44,290,000 تومان
15,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
34,590,000 تومان
44,990,000 تومان
-
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
35,290,000 تومان
47,290,000 تومان
16,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
35,690,000 تومان
45,590,000 تومان
16,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
36,990,000 تومان
57,290,000 تومان
17,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
37,290,000 تومان
47,590,000 تومان
16,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
38,290,000 تومان
47,590,000 تومان
17,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
38,390,000 تومان
60,990,000 تومان
27,190,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
41,390,000 تومان
54,290,000 تومان
17,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
42,890,000 تومان
57,690,000 تومان
18,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
57,990,000 تومان
93,590,000 تومان
20,990,000 تومان
13,990,000 تومان
1,390,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,590,000 تومان 25,390,000 تومان 15,590,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,490,000 تومان 30,990,000 تومان 15,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,990,000 تومان 31,990,000 تومان 15,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,890,000 تومان 33,590,000 تومان 15,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
28,890,000 تومان 36,590,000 تومان 22,590,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
32,990,000 تومان 42,190,000 تومان 15,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
33,790,000 تومان 44,290,000 تومان 15,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
34,590,000 تومان 44,990,000 تومان - 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,290,000 تومان 47,290,000 تومان 16,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,690,000 تومان 45,590,000 تومان 16,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,990,000 تومان 57,290,000 تومان 17,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
37,290,000 تومان 47,590,000 تومان 16,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,290,000 تومان 47,590,000 تومان 17,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
38,390,000 تومان 60,990,000 تومان 27,190,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
41,390,000 تومان 54,290,000 تومان 17,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
42,890,000 تومان 57,690,000 تومان 18,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
57,990,000 تومان 93,590,000 تومان 20,990,000 تومان 13,990,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است. گذرنامه با 7 ماه اعتبار نتیجه منفی تست PCR همراه داشتن QR CODE از سایت زیر برای هر نفر برای دریافت الزامیست. همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت یا کارت واکسن ( 2 دوز کامل واکسینه انجام شده با واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت جهانی و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد) بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بار مجاز 30 کیلو بیمه مسافرتی با پوشش کرونا ( زیر 60 سال ) راهنمای فارسی زبان پشتبانی هنگام سفر در هر ساعت از شبانه روز

توضیحات تکمیلی

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد . پرداخت 60% مبلغ تور هنگام رزرو بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود . مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد در صورت نداشتن اعتبار به شما مشتری عزیز اطلاع خواهیم داد. شرکت خدمات مسافرتی ملوان همه روزه از ساعت 9 لغایت 18 جوابگوی شما عزیزان می باشد تلفن شرکت: 91006525 تماس در ساعت غیر کاری :09121760024 منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

یک ماه قبل از تاریخ حرکت معادل 20 درصد قیمت کل تور از یکماه تا سه هفته قبل ازتاریخ حرکت معادل 30 درصد قیمت کل تور از سه هفته تا 72 ساعت قبل از تاریخ حرکت معادل 50 درصد قیمت کل تور کمتر از 72 ساعت قبل از تاریخ حرکت تا یک روز قبل تاریخ حرکت معادل 70 درصد قیمت کل تور درصورتی که مرز ایران و ترکیه به هر دلیلی بسته شود کل مبلغ تور 48 ساعت به مسافر استرداد می شود

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW