آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور آنتالیا نوروز 1402 پرواز معراج

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
26 اسفند 1401
جمعه
04 فروردین 1402
دوشنبه
29 اسفند 1401
دوشنبه
07 فروردین 1402
سه شنبه
01 فروردین 1402
سه شنبه
08 فروردین 1402
چهار شنبه
02 فروردین 1402
چهار شنبه
09 فروردین 1402
پنجشنبه
03 فروردین 1402
پنجشنبه
10 فروردین 1402
جمعه
04 فروردین 1402
جمعه
11 فروردین 1402
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • DLM فرودگاه دالامان
 • معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه دالامان
 • DLM فرودگاه دالامان
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • معراج
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 03:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
18,760,000 تومان
20,840,000 تومان
17,130,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
19,590,000 تومان
21,860,000 تومان
17,540,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
22,600,000 تومان
26,140,000 تومان
19,040,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
23,520,000 تومان
27,680,000 تومان
19,500,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
25,900,000 تومان
36,280,000 تومان
20,840,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
27,680,000 تومان
33,900,000 تومان
21,740,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
31,540,000 تومان
41,340,000 تومان
23,520,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
35,160,000 تومان
44,980,000 تومان
25,320,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
36,280,000 تومان
48,760,000 تومان
25,900,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
36,580,000 تومان
47,280,000 تومان
26,040,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
39,560,000 تومان
51,720,000 تومان
27,520,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
43,620,000 تومان
57,820,000 تومان
30,940,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
44,000,000 تومان
58,260,000 تومان
29,760,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
44,000,000 تومان
58,260,000 تومان
29,760,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
44,980,000 تومان
59,720,000 تومان
30,240,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
45,200,000 تومان
60,040,000 تومان
30,340,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
46,080,000 تومان
64,500,000 تومان
30,800,000 تومان
15,590,000 تومان
1,700,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,760,000 تومان 20,840,000 تومان 17,130,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,590,000 تومان 21,860,000 تومان 17,540,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
22,600,000 تومان 26,140,000 تومان 19,040,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,520,000 تومان 27,680,000 تومان 19,500,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
25,900,000 تومان 36,280,000 تومان 20,840,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
27,680,000 تومان 33,900,000 تومان 21,740,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,540,000 تومان 41,340,000 تومان 23,520,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,160,000 تومان 44,980,000 تومان 25,320,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,280,000 تومان 48,760,000 تومان 25,900,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
36,580,000 تومان 47,280,000 تومان 26,040,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
39,560,000 تومان 51,720,000 تومان 27,520,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
43,620,000 تومان 57,820,000 تومان 30,940,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,000,000 تومان 58,260,000 تومان 29,760,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,000,000 تومان 58,260,000 تومان 29,760,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
44,980,000 تومان 59,720,000 تومان 30,240,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
45,200,000 تومان 60,040,000 تومان 30,340,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
46,080,000 تومان 64,500,000 تومان 30,800,000 تومان 15,590,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان بلیط رفت و برگشت با پرواز ایرباس 600-300 ترانسفر فرودگاهی 6 شب اقامت هتل بیمه مسافرتی و لیدر فارسی زبان پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 صادق افشاری 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار همراه داشتن تست منفی کرونا و کارت واکسن جهت ورود به ایران الزامی می باشد

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت - 6 شب اقامت ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی بیمه مسافرتی پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

توضیحات تکمیلی

کودک بالای 6 سال در هتل های رویال وینگز و کودک بالای 10 سال در هتل کنکورد بزرگسال محسوب میشود. نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2 کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود. مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص مسافر مي باشد و آژانس ملوان سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد . بیمه افراد بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد شماره رزرو و خرید تور91006525 میباشد . پرداخت حداقل 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی است . درصورت پایان وقت اداری باشماره 09121760024تماس حاصل فرمایید منتظر تماس شما هستیم ...

قوانین کنسلی

پرواز و هتل به صورت چارتری میباشند و در صورت درخواست کنسلی از سوی مسافر ، سوخت کامل میباشد .

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW