آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور استانبول 3 شب دی 1401

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهار شنبه
28 دی 1401
شنبه
01 بهمن 1401
پنجشنبه
29 دی 1401
یکشنبه
02 بهمن 1401
جمعه
30 دی 1401
دوشنبه
03 بهمن 1401
شنبه
01 بهمن 1401
سه شنبه
04 بهمن 1401
یکشنبه
02 بهمن 1401
چهار شنبه
05 بهمن 1401
دوشنبه
03 بهمن 1401
پنجشنبه
06 بهمن 1401
سه شنبه
04 بهمن 1401
جمعه
07 بهمن 1401
چهار شنبه
05 بهمن 1401
شنبه
08 بهمن 1401
پنجشنبه
06 بهمن 1401
یکشنبه
09 بهمن 1401
جمعه
07 بهمن 1401
دوشنبه
10 بهمن 1401
شنبه
08 بهمن 1401
سه شنبه
11 بهمن 1401
یکشنبه
09 بهمن 1401
چهار شنبه
12 بهمن 1401
دوشنبه
10 بهمن 1401
پنجشنبه
13 بهمن 1401
سه شنبه
11 بهمن 1401
جمعه
14 بهمن 1401
چهار شنبه
12 بهمن 1401
شنبه
15 بهمن 1401
پنجشنبه
13 بهمن 1401
یکشنبه
16 بهمن 1401
جمعه
14 بهمن 1401
دوشنبه
17 بهمن 1401
شنبه
15 بهمن 1401
سه شنبه
18 بهمن 1401
یکشنبه
16 بهمن 1401
چهار شنبه
19 بهمن 1401
دوشنبه
17 بهمن 1401
پنجشنبه
20 بهمن 1401
سه شنبه
18 بهمن 1401
جمعه
21 بهمن 1401
چهار شنبه
19 بهمن 1401
شنبه
22 بهمن 1401
پنجشنبه
20 بهمن 1401
یکشنبه
23 بهمن 1401
جمعه
21 بهمن 1401
دوشنبه
24 بهمن 1401
شنبه
22 بهمن 1401
سه شنبه
25 بهمن 1401
یکشنبه
23 بهمن 1401
چهار شنبه
26 بهمن 1401
دوشنبه
24 بهمن 1401
پنجشنبه
27 بهمن 1401
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 13:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
6,710,000 تومان
8,380,000 تومان
6,320,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
6,970,000 تومان
8,640,000 تومان
6,450,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
7,220,000 تومان
9,420,000 تومان
5,930,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
7,290,000 تومان
9,550,000 تومان
6,320,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
7,290,000 تومان
9,550,000 تومان
6,320,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
7,420,000 تومان
9,800,000 تومان
6,320,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
7,610,000 تومان
10,190,000 تومان
7,090,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
8,000,000 تومان
10,960,000 تومان
6,970,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
8,380,000 تومان
11,740,000 تومان
6,320,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
8,480,000 تومان
11,930,000 تومان
6,410,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
8,770,000 تومان
12,510,000 تومان
6,580,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
8,770,000 تومان
12,510,000 تومان
6,970,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
10,000,000 تومان
14,960,000 تومان
7,090,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
10,410,000 تومان
15,790,000 تومان
6,550,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
10,710,000 تومان
16,380,000 تومان
6,450,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
10,830,000 تومان
16,620,000 تومان
7,790,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
11,220,000 تومان
17,410,000 تومان
6,970,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
11,220,000 تومان
17,410,000 تومان
7,870,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
11,240,000 تومان
16,760,000 تومان
7,100,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
11,520,000 تومان
18,000,000 تومان
7,790,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
11,650,000 تومان
18,280,000 تومان
8,480,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
12,340,000 تومان
18,830,000 تومان
9,450,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
13,170,000 تومان
20,210,000 تومان
9,580,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
20,560,000 تومان
36,080,000 تومان
8,480,000 تومان
5,000,000 تومان
590,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
6,710,000 تومان 8,380,000 تومان 6,320,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
6,970,000 تومان 8,640,000 تومان 6,450,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
7,220,000 تومان 9,420,000 تومان 5,930,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
7,290,000 تومان 9,550,000 تومان 6,320,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
7,290,000 تومان 9,550,000 تومان 6,320,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
7,420,000 تومان 9,800,000 تومان 6,320,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
7,610,000 تومان 10,190,000 تومان 7,090,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,000,000 تومان 10,960,000 تومان 6,970,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,380,000 تومان 11,740,000 تومان 6,320,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,480,000 تومان 11,930,000 تومان 6,410,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,770,000 تومان 12,510,000 تومان 6,580,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,770,000 تومان 12,510,000 تومان 6,970,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,000,000 تومان 14,960,000 تومان 7,090,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,410,000 تومان 15,790,000 تومان 6,550,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,710,000 تومان 16,380,000 تومان 6,450,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,830,000 تومان 16,620,000 تومان 7,790,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,220,000 تومان 17,410,000 تومان 6,970,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,220,000 تومان 17,410,000 تومان 7,870,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,240,000 تومان 16,760,000 تومان 7,100,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,520,000 تومان 18,000,000 تومان 7,790,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,650,000 تومان 18,280,000 تومان 8,480,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,340,000 تومان 18,830,000 تومان 9,450,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,170,000 تومان 20,210,000 تومان 9,580,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
20,560,000 تومان 36,080,000 تومان 8,480,000 تومان 5,000,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 صادق افشاری 021-91006525
7 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه از زمان سفر

خدمات آژانس

پرواز ایرباس آسمان اقامت هتل با خدمات صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

توضیحات تکمیلی

*ساعت رفت پکیج ساعت 15:00 و برگشت 19:30 با پرواز آسمان میباشد . *نرخ کودک بدون تخت 5000000 و نوزاد 590000 تومان میباشد. * تست PCR *جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانترمربوطه تماس حاصل فرمایید. *پرداخت 30% از مبلغ كل تور در زمان ثبت نام الزامي مي باشد. شرکت خدمات مسافرتی ملوان همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد . در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل فرمایید.. منتظر تماس شما هستیم..

قوانین کنسلی

درصورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور ، تا یک ماه قبل از پرواز 20% قیمت کل تور و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30% قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و ما بقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW