آژانس مسافرتی ملوان سیر

تور استانبول 5 شب پاییز 1401

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
19 آذر 1401
پنجشنبه
24 آذر 1401
یکشنبه
20 آذر 1401
جمعه
25 آذر 1401
دوشنبه
21 آذر 1401
شنبه
26 آذر 1401
سه شنبه
22 آذر 1401
یکشنبه
27 آذر 1401
چهار شنبه
23 آذر 1401
دوشنبه
28 آذر 1401
پنجشنبه
24 آذر 1401
سه شنبه
29 آذر 1401
جمعه
25 آذر 1401
چهار شنبه
30 آذر 1401
شنبه
26 آذر 1401
پنجشنبه
01 دی 1401
یکشنبه
27 آذر 1401
جمعه
02 دی 1401
دوشنبه
28 آذر 1401
شنبه
03 دی 1401
سه شنبه
29 آذر 1401
یکشنبه
04 دی 1401
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 15:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • آسمان
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 19:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
نوزاد
توضیحات
8,160,000 تومان
10,780,000 تومان
7,410,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
8,340,000 تومان
11,160,000 تومان
8,340,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
8,910,000 تومان
12,280,000 تومان
7,590,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
9,090,000 تومان
12,660,000 تومان
7,780,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
9,280,000 تومان
13,030,000 تومان
7,410,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
9,470,000 تومان
13,410,000 تومان
7,970,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
9,840,000 تومان
14,160,000 تومان
7,780,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
10,030,000 تومان
14,530,000 تومان
8,040,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
10,220,000 تومان
14,910,000 تومان
8,340,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
10,780,000 تومان
16,030,000 تومان
7,410,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
10,970,000 تومان
16,410,000 تومان
7,780,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
11,160,000 تومان
16,780,000 تومان
8,340,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
11,720,000 تومان
17,910,000 تومان
8,530,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
12,370,000 تومان
19,220,000 تومان
8,910,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
12,440,000 تومان
19,360,000 تومان
7,510,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
12,660,000 تومان
19,780,000 تومان
11,160,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
13,220,000 تومان
20,720,000 تومان
8,340,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
13,230,000 تومان
20,940,000 تومان
8,490,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
13,430,000 تومان
21,330,000 تومان
8,490,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
13,780,000 تومان
22,030,000 تومان
8,520,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
13,970,000 تومان
22,410,000 تومان
10,410,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
14,020,000 تومان
22,520,000 تومان
8,690,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
14,720,000 تومان
22,220,000 تومان
8,340,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
14,910,000 تومان
24,280,000 تومان
7,410,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
14,910,000 تومان
24,290,000 تومان
10,270,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
15,010,000 تومان
24,490,000 تومان
10,670,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
15,660,000 تومان
25,780,000 تومان
9,470,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
16,590,000 تومان
26,470,000 تومان
11,850,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
16,790,000 تومان
28,050,000 تومان
5,530,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
17,380,000 تومان
28,240,000 تومان
8,490,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
17,720,000 تومان
29,910,000 تومان
11,340,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
18,370,000 تومان
29,230,000 تومان
11,460,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
18,860,000 تومان
32,190,000 تومان
5,530,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
18,960,000 تومان
31,210,000 تومان
9,680,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
19,360,000 تومان
33,180,000 تومان
8,690,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
23,310,000 تومان
41,080,000 تومان
8,690,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
31,700,000 تومان
57,870,000 تومان
10,470,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
35,160,000 تومان
64,780,000 تومان
12,640,000 تومان
5,500,000 تومان
590,000 تومان
---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,160,000 تومان 10,780,000 تومان 7,410,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,340,000 تومان 11,160,000 تومان 8,340,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,910,000 تومان 12,280,000 تومان 7,590,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
9,090,000 تومان 12,660,000 تومان 7,780,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
9,280,000 تومان 13,030,000 تومان 7,410,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
9,470,000 تومان 13,410,000 تومان 7,970,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
9,840,000 تومان 14,160,000 تومان 7,780,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,030,000 تومان 14,530,000 تومان 8,040,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,220,000 تومان 14,910,000 تومان 8,340,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,780,000 تومان 16,030,000 تومان 7,410,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,970,000 تومان 16,410,000 تومان 7,780,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,160,000 تومان 16,780,000 تومان 8,340,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,720,000 تومان 17,910,000 تومان 8,530,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,370,000 تومان 19,220,000 تومان 8,910,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,440,000 تومان 19,360,000 تومان 7,510,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,660,000 تومان 19,780,000 تومان 11,160,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,220,000 تومان 20,720,000 تومان 8,340,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,230,000 تومان 20,940,000 تومان 8,490,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,430,000 تومان 21,330,000 تومان 8,490,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,780,000 تومان 22,030,000 تومان 8,520,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
13,970,000 تومان 22,410,000 تومان 10,410,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,020,000 تومان 22,520,000 تومان 8,690,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,720,000 تومان 22,220,000 تومان 8,340,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,910,000 تومان 24,280,000 تومان 7,410,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,910,000 تومان 24,290,000 تومان 10,270,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,010,000 تومان 24,490,000 تومان 10,670,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,660,000 تومان 25,780,000 تومان 9,470,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,590,000 تومان 26,470,000 تومان 11,850,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
16,790,000 تومان 28,050,000 تومان 5,530,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,380,000 تومان 28,240,000 تومان 8,490,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,720,000 تومان 29,910,000 تومان 11,340,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,370,000 تومان 29,230,000 تومان 11,460,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,860,000 تومان 32,190,000 تومان 5,530,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
18,960,000 تومان 31,210,000 تومان 9,680,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
19,360,000 تومان 33,180,000 تومان 8,690,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
23,310,000 تومان 41,080,000 تومان 8,690,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
31,700,000 تومان 57,870,000 تومان 10,470,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
35,160,000 تومان 64,780,000 تومان 12,640,000 تومان 5,500,000 تومان 590,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدر رایگان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 مهدی آذری 021-91006525
2 منصوره حجازی 021-91006525
3 پریسا زمانی 021-91006525
4 صدف فاطمی 021-91006525
5 سحر شیاسی 021-91006525
6 صادق افشاری 021-91006525
7 مائده رزمجو 021-91006525
توضیحات‌

مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه از زمان سفر

خدمات آژانس

پرواز ایرباس آسمان اقامت هتل با خدمات صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان پشتیبانی 24 ساعته هنگام سفر

توضیحات تکمیلی

*ساعت رفت پکیج ساعت 15:00 و برگشت 19:30 با پرواز آسمان میباشد . *نرخ کودک بدون تخت 5000000 و نوزاد 590000 تومان میباشد. * تست PCR *جهت کانفرم نمودن هتل و نرخ نهایی تور در تاریخ مورد نظر با کانترمربوطه تماس حاصل فرمایید. *پرداخت 30% از مبلغ كل تور در زمان ثبت نام الزامي مي باشد. شرکت خدمات مسافرتی ملوان همه روزه از ساعت 9 لغایت 18:30 جوابگوی شما عزیزان می باشد . در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09121760024 تماس حاصل فرمایید.. منتظر تماس شما هستیم..

قوانین کنسلی

درصورت انصراف کتبی مسافر از همراهی تور ، تا یک ماه قبل از پرواز 20% قیمت کل تور و از یک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30% قیمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قیمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70% قیمت کل تور به عنوان جریمه از کل مبلغ گشت کسر و ما بقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد

طراحی سایت و سئو : پیام آوران پارسیان
6LeSudMeAAAAACW2us1G1w8XvAuf3xNY73l2wqFW